Prejsť na obsah

ALGEZIOLOGICKÁ AMBULANCIA

 • Multiodborový prístup k chronickej bolesti

 • Vysoko erudovaný zdravotný personál

 • Farmakologické a nefarmakologické liečebné postupy

 • Príprava lekárov – algeziológov v predatestačnej praxi

O ambulancii

Algeziologická ambulancia pozostáva z 2 miestností. V jednej robíme vyšetrenie pacienta a v druhej miestnosti sú dve lôžka a polohovateľné kreslo, kde podávame infúznu liečbu a vykonávame ostatné liečebné výkony, hlavne anestéziologické techniky, na zmiernenie chronickej bolesti.
Do algeziologickej ambulancie v ProCare Košice prichádzajú pacienti s chronickou nádorovou aj nenádorovou bolesťou po vyčerpaní možností  liečby ostatných odborníkov (neurológ, ortopéd, špecialista v odbore fyziatria, onkológ, neurochirurg ) – činnosť ambulancie má multidisciplinárny charakter.
Našim  hlavným cieľom je liečba bolestivých syndrómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, cieľom je nielen odstrániť či zmierniť  bolesť, ale hlavne zlepšiť kvalitu života pacienta, s využitím špeciálnych liečebných postupov.

Služby

 • Liečebné postupy

  V liečbe chronickej bolesti sa využívajú farmakologické a nefarmakologické postupy.

  Viac
 • O algeziológii

  Algeziológia sa komplexne zaoberá liečbou bolesti.

  Viac

Náš tím

 • MUDr. Alena Šujanová

  Lekár AlgeziológnV roku 1979 ukončila štúdium na LF UPJŠ Košice a nastúpila pracovať  na Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie FNsP Rastislavova, Košice ako anestéziológ.

  Viac
 • Mgr. Eva Juhásová

  Sestra

Poďakovania

 • Som dlhoročnou pacientkou ProCare a využívam aj služby algeziologickej ambulancie. Mala som dlhodobý problém s chrbticou s veľkými bolesťami. Chodila som sem na infúzie a na rehabilitácie. Podarilo sa to v podstate vyliečiť. Potom sa pridružili bolesti v ramene. Odporúčali ma na artroskopiu. Po absolvovaní liečby v algeziologickej ambulancii som sa dostala do štádia, že operácia nebola potrebná. Po tejto skúsenosti plne dôverujem tejto ambulancii a pani MUDr. Šu…

  Som dlhoročnou pacientkou ProCare a využívam aj služby algeziologickej ambulancie. Mala som dlhodobý problém s chrbticou s veľkými bolesťami. Chodila som sem na infúzie a na rehabilitácie. Podarilo sa to v podstate vyliečiť. Potom sa pridružili bolesti v ramene. Odporúčali ma na artroskopiu. Po absolvovaní liečby v algeziologickej ambulancii som sa dostala do štádia, že operácia nebola potrebná. Po tejto skúsenosti plne dôverujem tejto ambulancii a pani MUDr. Šujanovej.
  Eva Trojčáková, Košice

Kontakt

ORDINAČNÉ HODINY

 • Pondelok: 07:30 – 15:00
 • Utorok:      07:30 – 15:00
 • Streda:      07:30 – 15:00
 • Štvrtok:     07:30 – 15:00
 • Piatok:      07:30 – 15:00

VÝKONY

akupunktúra, bankovanie, GUNA MD liečba, infúzna liečba, kompletné algeziologické vyšetrenie, obstreky, perorálna analgetická liečba, podávanie vitamínu C, regionálne anestéziologické techniky za účelom zmiernenia bolesti

KONTAKT

Jána Pavla II. č.5, 040 23  Košice

Galéria

Farmakologické a nefarmakologické liečebné postupy

V liečbe chronickej bolesti využívame farmakologické a nefarmakologické postupy.
Farmakologické postupy:

 • podávanie infúznej liečby
 • perorálna analgetická liečba
 • špeciálne anestéziologické techniky na zmiernenie bolesti.

 Nefarmakologické postupy:

 • akupunktura
 • bankovanie
 • rehabilitácia
 • psychoterapia

Prevažná väčšina výkonov je hradená poisťovňou.
Výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou sú:

 • aplikácia fyziologickej regulačnej liečby prípravkami GUNA
 • aplikácia biodermálnych nití Bio-meyisun
 • podávanie vysoko dávkovaného C vitamínu
 • akupunktúra

Algeziológia sa komplexne zaoberá liečbou bolesti

Na základe poznatkov základného a aplikovaného výskumu v medicíne bolesti (pain medicine) vykonáva na interdisciplinárnom princípe špecifické diagnostické a terapeutické postupy v rozsahu špecializačného študijného programu, pozostávajúce z komplexnej diagnostiky, prevencie a racionálnej liečby tých bolestivých syndrómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, pretrvávajú napriek odstráneniu príčiny alebo sú dôsledkom v súčasnosti nevyliečiteľných ochorení.
Hlavným cieľom algeziológie  je liečba chronických bolestivých syndrómov, ktoré nemožno v bežnej praxi liečiť na požadovanej odbornej úrovni.
Chronická bolesť sa v tejto súvislosti chápe ako samostatný chorobný stav a vyžaduje si špeciálny liečebný postup, založený na interdisciplinárnej koordinovanej tímovej spolupráci.
Cieľom nie je len odstrániť či zmierniť bolesť ako takú, ale hlavne zlepšiť kvalitu života pacienta – znovuobnovenie aktivity, zodpovedajúce funkčnej kapacite, veku a sociálnemu postaveniu chorého aj s využitím postupov paliatívnej medicíny.
Odbor venuje osobitnú pozornosť včasnej diagnostike a efektívnej liečbe onkologickej bolesti v rozsahu zodpovedajúcom štádiu ochorenia (diagnóza, progresia, terminálne štádium) tak, aby bola dostupná pre všetkých onkologických pacientov (hospitalizovaných, ambulantných i doma).
Algeziológ úzko spolupracuje s odbormi, ktoré majú v náplni liečbu bolesti (anestéziológia a intenzívna medicína, neurológia), alebo s odbormi, ktoré sa jej špecializovaným spôsobom
čiastočne venujú (neurochirurgia, vnútorné lekárstvo, pediatria, akupunktúra a psychiatria).
Algeziológ spolupracuje:

 • s odbormi klinickej onkológie a rádioterapie a všeobecného lekárstva, v diagnostike a liečbe onkologickej bolesti.
 • s odbormi fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v liečbe pacientov s chronickou bolesťou, s cieľom znovuobnoviť aktivity zodpovedajúce ich funkčnej kapacite, veku a sociálnemu postaveniu.
 • s chirurgickými odbormi pri liečbe akútnej bolesti (pooperačná, poúrazová a pôrodná analgézia)- toto platí hlavne pre lôžkové oddelenia v nemocniciach.

Ako možno predísť chronickej bolesti?

Algeziológia sa zaoberá aj liečbou vybraných akútnych bolestivých syndrómov, ktoré si vyžadujú interdisciplinárny prístup, čím zabezpečuje prevenciu vzniku chronickej bolesti (napr. akútny Herpes zoster).
Na zlepšení kvality a dostupnosti liečby akútnej bolesti sa podieľa formou konziliárnej služby akútnej bolesti, urgentnej zvlášť pre pooperačnú, poúrazovú a pôrodnú analgéziu (hlavne lôžkové oddelenia v nemocniciach).
Dôraz sa kladie na prevenciu – včasnou a účinnou liečbou akútnej bolesti znižujeme riziko jej prechodu do chronického štádia.
Ktorí pacienti sú rizikoví, s väčším predpokladom chronickej bolesti?
Osobitná  pozornosť sa venuje diagnostike a racionálnej liečbe bolesti akútnej, chronickej a nádorovej v neonatológii a pediatrii a v geriatrii. To sú tie najzraniteľnejšie vekové skupiny.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)