Prejsť na obsah

Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Radi by sme vás preto informovali o všetkých krokoch a formách ohľadne ich spracúvania. Prečítajte si, prosím, všetky potrebné dokumenty, predtým, ako nás budete kontaktovať, prípadne nám zašlete svoje osobné údaje.

Nariadenie GDPR

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Rešpektovanie súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných je pre nás veľmi dôležité.

Nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) – je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), regulujúce ochranu osobných údajov vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Nariadenie GDPR je priamo uplatniteľné a aplikovateľné v každom členskom štáte.

Nariadenie GDPR je hlavným prameňom práva v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré je doplnené legislatívou v jednotlivých členských štátoch (v SR zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Nové nariadenie GDPR sa vzťahuje na každého, kto zhromažďuje a spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktorými sú napríklad zamestnanci, klienti, zákazníci, žiaci, obyvatelia, pacienti, rodinní príslušníci, návštevníci webovej stránky a pod.

Aké sú práva dotknutej osoby podľa GDPR?

Čo to znamená?

Máte právo od toho, kto vaše osobné údaje spracúva, požadovať vydanie potvrdenia, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané, požadovať prístup k vašim osobným údajom a ďalším informáciám, požadovať poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás spracúva.

Máte právo u toho, kto spracúva vaše osobné údaje, žiadať opravu vašich údajov, ktoré sú nesprávne, nepresné alebo neúplné.

 

 

Čo to znamená?

Máte právo uplatniť si vymazanie vašich osobných údajov.

Kedy?

Ak je splnený jeden z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR.

Aké to sú?

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. namietate proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate proti spracúvaniu na účely priameho marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Máte právo žiadať toho, kto spracúva vaše osobné údaje, o obmedzenie spracúvania, ak je splnený jeden z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR.

Aké to sú?

 1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. namietali ste proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Toto právo môžete uplatniť iba za splnenia všetkých týchto podmienok súčasne:

 1. spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve,
 2. spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Čo môžete?

 1. získať svoje osobné údaje od prevádzkovateľa v štruktúrovanom, bežnej používanom a strojovo čitateľnom formáte,
 2. žiadať priame poskytnutie vašich údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Typickým príkladom je prenos mobilného telefónneho čísla k inému operátorovi.

Právo namietať môžete využiť kedykoľvek v nasledujúcich prípadoch:

 1. ak sú vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem,
 2. ak dochádza k profilovaniu založenému na verejnom záujme alebo oprávnenom záujme.

Najčastejšie sa toto právo uplatňuje pri spracúvaní osobných údajov na účely priameho marketingu.

Podrobnosti nájdete v článku 21 GDPR.

Toto právo si môžete uplatniť u toho, kto vaše osobné údaje spracúva v prípade, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje.

Podrobnosti a výnimky nájdete v článku 22 GDPR.

Ako dotknutá osoba máte právo Úradu na ochranu osobných údajov SR podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

 

Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, odvolať súhlas by ste mali vedieť rovnako ľahko, ako ste ho udelili.

 

Tipy pre postup pri uplatnení práv

 1. Svoje práva si uplatňujete vždy u toho, kto vaše osobné údaje spracúva, t. j. u konkrétneho prevádzkovateľa,
 2. Ak má prevádzkovateľ zodpovednú osobu, môžete vašu žiadosť adresovať zodpovednej osobe,
 3. Prípustná forma je ústna, písomná, elektronická, prípadne podaná inými prostriedkami (GDPR nepredpisuje konkrétnu formu). Je však vhodné, aby bola použitá forma, ktorá je uchovateľná pre dokazovanie,
 4. Použite identifikačné údaje, na základe ktorých vás prevádzkovateľ bude schopný ako žiadateľa vo svojom prostredí identifikovať a poskytnúť vám tak údaje, ktorá sa vás týkajú,
 5. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť vašu žiadosť bezodkladne a najneskôr do 1 mesiaca od jej doručenia.

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o spracúvaní osobných údajov klientov od 1.3. 2023
Informácie o spracúvaní osobných údajov – prieskum spokojnosti do 28.2.2023 (.pdf)
Information on personal data processing – satisfaction survey / Informácie o spracúvaní osobných údajov – prieskum spokojnosti do 28.2.2023 (EN) (.pdf)
Informácie o spracúvaní osobných údajov – registrácia v aplikácii do 28.2.2023 (.pdf)
Information on the processing of personal data – Registration in the application ProCare / Informácie o spracúvaní osobných údajov – registrácia v aplikácii EN do 28.2.2023 (.pdf)
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre používateľov KORONAVÍRUS nonstop infolinky – PIN_infolinka_KORONA (pdf)
Informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov elektronického obchodu platné do 28.2.2023 (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov klientov osobnej starostlivosti platné do 28.2.2023 (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov podujatí a súťaží platné od 25.5.2018 (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zákazníkov, dodávateľov a iných obchodných partnerov platné od 25.5.2018 (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre pacientov dopravnej zdravotnej služby platné od 25.5.2018 (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre projekt detského letného tábora Letná detská krajina (.pdf)
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov podujatia Letný camp 2018 (.pdf)

Informácie o spracúvaní osobných údajov nemocnica Dunajská Streda (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov nemocnica Galanta (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov nemocnica Humenné(.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov nemocnica Michalovce (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov nemocnica Partizánske (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov nemocnica Rožňava (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov nemocnica Spišská Nová Ves (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov nemocnica Svidník (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov nemocnica Topoľčany (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov nemocnica Trebišov (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov nemocnica Vranov nad Topľou (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov nemocnica Košice(.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov Barborka, n.o. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov CINRE s.r.o.(.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov Diagnosticum s.r.o. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov Euromedix, a.s. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov nemocnica HARRY HOMER s.r.o. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov Medicínske centrum Nitra, spo. s r. o.(.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov Mestská poliklinika Sereď s.r.o. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov NOVAPHARM s.r.o. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov PAVLOV amb. s.r.o. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov poliklinika ProCare Košice s.r.o. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov Preminter s.r.o. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov PRO SANUS, a.s. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a.s. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov SI Medical s.r.o. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov STOPROPLUS s.r.o. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov Svet zdravia, a.s. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov Ambulancia MUDr. Eleny Szigetiovej s.r.o. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov Wesper, a.s. (.pdf).
Informácie o spracúvaní osobných údajov ORL Trebišov s.r.o. (.pdf).

Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového záznamu Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového záznamu Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového záznamu Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového záznamu Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového záznamu Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového záznamu Svet zdravia, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového záznamu Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového záznamu Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového záznamu Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového záznamu Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového záznamu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového záznamu Vranovská nemocnica, a.s.

Informácie o spracúvaní osobných údajov dobrovoľníkov pre darovanie krvi (.pdf)
Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci akcie „Darovanie krvi“ (.pdf)
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre darcov krvi a zložiek krvi Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre darcov krvi a zložiek krvi Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre darcov krvi a zložiek krvi Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre darcov krvi a zložiek krvi Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre darcov krvi a zložiek krvi Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre darcov krvi a zložiek krvi Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre darcov krvi a zložiek krvi Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre darcov krvi a zložiek krvi Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre darcov krvi a zložiek krvi Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre darcov krvi a zložiek krvi Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre darcov krvi a zložiek krvi Vranovská nemocnica, a.s.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)