Prejsť na obsah

Nemocnica Galanta

ČLEN SIETE NEMOCNÍC PENTA HOSPITALS

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť (lôžkové oddelenia) v chirurgických aj nechirurgických odboroch. Ďalej tiež špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odborných ambulanciách.  Súčasťou nemocnice sú i oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré poskytujú služby aj neštátnym obvodným a odborným ambulanciám v celej spádovej  oblasti.

Dôležité oznamy

 • Od 25.9. 2023 je Otorinolaryngologická ambulancia (ORL) opäť v prevádzke. Informovať sa môžete na telefónnom čísle 031/ 7833 618.

 • Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je od 18.9.2023 presťahovaná do nových priestorov v poliklinickej časti na 1. poschodí pri telocvičniach

 • Objednajte sa na odber krvi alebo plazmy online

  Objednajte sa online cez rezervačný systém

 • Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Penta Hospitals

  Jednotlivé nemocnice Penta Hospitals na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Penta Hospitals je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.

 • APS pre deti a dorast – 031/7833 669

Vyhľadávanie ambulancií a oddelení nemocnica Galanta

Užitočné informácie

Akcionár
Penta Hospitals SK, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH
Podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška
Člen predstavenstva Ing. Alexandra Pavlovičová

Dozorná rada
MUDr. Ondrej Hajdúk
Bc. Katalin Jakoda Rátz
Mgr. Ján Janovčík
Ing. Ľubomír Tóda, ACCA
MUDr. Igor Pramuk, MPH
Mgr. József Berényi
Mária Bopková

MANAŽMENT

Vedenie nemocnice
Ing. Alexandra Pavlovičová – riaditeľka nemocnice
MUDr. Jozef Fatrsík – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Dajana Sárkányová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Kaplnka Sv. Kozmu a Damjána
Rímskokatolícka kňazská služba pre chorých
031/780 82 87, 0908 59 85 82
e-mail: galanta.fara@gmail.com

Prízemie Pk – prechod z polikliniky do nemocnice

Pondelok 7:00 – 15:30
Utorok 7:00 – 15:30
Streda 7:00 – 15:30
Štvrtok 7:00 – 15:30
Piatok 7:00 – 15:30
Víkendy zatvorené

Prechod  z nemocnice do predajne potravín

Otváracia doba:

Pondelok 7:00 – 14:30
Utorok 7:00 – 14:30
Streda 7:00 – 14:30
Štvrtok 7:00 – 14:30
Piatok 7:00 – 14:30
Víkendy zatvorené

Zodp.vedúca: Katarína Kissová

Optika Klaudia

Prízemie Polikliniky oproti očnej ambulancii

Pondelok 8:30 – 13:00
Utorok 8:30 – 13:00
Streda 8:30 – 13:00
Štvrtok 8:30 – 13:00
Piatok 8:30 – 13:00

Zodpovedná vedúca: očná optička Mgr. Klaudia Poórová

Prevádzkový poriadok platených parkovacích miest v areáli Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.

SOP-PREV-003-GA_Prevadzkovy_poriadok_platenych_parkovacich_miest_v.02

PM-GA-001_Reklamacny_poriadok_plateneho_parkoviska_v.02

 

 

Neodkladná hospitalizácia – priamo posádkou RZP/RLP na zodpovedajúce oddelenie/JIS, prípadne cestou ambulancie Urgentného príjmu na oddelenie prislúchajúce zdravotnému stavu pacienta. Príjem pacienta realizuje podľa stavu alebo lekár ambulancie Urgentného príjmu alebo priamo lekár príslušného oddelenia.

Pacienti objednaní na plánovanú hospitalizáciu sú prijímaní priamo lekárom príslušného oddelenia – v prípade niektorých oddelení (urológia, chirurgia) je plánovaný príjem realizovaný v odbornej ambulancii prislúchajúcej oddeleniu. Súčasťou príjmu je poučenie o zdravotnom stave a informovaný súhlas pacienta.

Prvé zdravotnícke zariadenie – špitál sa spomína v súpise domov z roku 1729, keď v dome č. 12 patriacemu Čomošovcom bol zriadený špitál (Xenodochium) pre prestárlych a nemajetných obyvateľov. V súpise z roku 1828 bol uvedený medzi remeselníkmi človek, ktorý bol označený ako „DIPLOMATICUS CHIRURGICUS“ – zrejme felčiar.
Povinnosť miest starať sa o verejné zdravotníctvo predpisoval až zákon po r. 1848. V roku 1876 boli v Galante traja a v roku 1884 piati lekári. Správy o existencii nemocnice sa zachovali z rokov 1872-1880. Infekčná nemocnica bola zriadená v roku 1912.
Lekáreň v Galante bola už začiatkom 60-tych rokov 19. Storočia.
Po vzniku ČSR  v roku 1918 sa charakter zdravotníctva v meste nezmenil. Zdravotníctvo bolo na veľmi nízkej úrovni. Služby súkromných lekárov boli veľmi drahé, taktiež bolo málo pôrodných asistentiek a v tomto období bola veľká dojčenská úmrtnosť. Významnejšie poslanie mal Červený kríž, ale jeho činnosť mala skôr dobročinný charakter. Na jeseň v roku 1944 bola v budove bývalej rímskokatolíckej ľudovej školy, v kaštieli a v kancelárii Okresného slúžneho úradu umiestnená vojenská nemocnica.
Aj po roku 1945 zostalo zdravotníctvo na tej istej úrovni. O zdravie občanov Galanty sa starali traja lekári, dvaja zubári, jeden ženský lekár a dve pôrodné asistentky.
Zvrat nastal až 1. januára 1948, keď bol zriadený OÚNZ. Vtedy už zdravotníctvo začalo byť ako tak organizované. Do začiatku 60-tych rokov neexistovalo v okrese Galanta žiadne nemocničné zariadenie. Pre pacientov z tohto regiónu slúžili nemocnice v Bratislave, Trnave a neskôr v Dunajskej Strede.
K 1. januáru 1962 bolo odovzdané do užívania interné oddelenie so 42 lôžkami, kde sa okrem spoločných vyšetrovacích zložiek zriadili aj základné odborné ambulancie.
V roku 1972 bola do užívania odovzdaná nová poliklinika, rozšírilo sa interné oddelenie na 60 postelí pre pacientov galantského regiónu.
Základný kameň novej NsP bol položený 24.júna 1966. Výstavba nemocnice sa začala v roku 1969, posledná časť komplexu bola odovzdaná do užívania 1.septembra 1983. Nemocnica mala v čase odovzdania 645 lôžok s týmito oddeleniami:

 • Interné – 120
 • Ženské a pôrodnícke – 66
 • Chirurgické – 90
 • ARO – 9
 • Ortopédia – 60
 • Traumatológia – 30
 • ORL – 30
 • Neurologické – 60
 • FRO – 60
 • Detské – 60.

V starej nemocnici pre pacientov trvalo pripútaných na lôžko bolo na oddelení dlhodobo chorých 65 lôžok.
Nová nemocnica bola oficiálne odovzdaná do užívania 6. februára 1981. Avšak skutočná prevádzka nemocnica sa začala 15.júla 1981, po dobudovaní kuchynského bloku, otvorením neurologického oddelenia. Ako posledné z nemocničných oddelení bolo odovzdané do prevádzky očné oddelenie, a to 18.januára 1983. Odvtedy niektoré pôvodné oddelenia alebo ich časti boli zrušené, respektíve vznikli nové oddelenia nemocnice.
Riaditelia OÚNZ Galanta do doby zahájenia prevádzky nemocnice:
MUDr. Ivan Chomča, MUDr. Stanislav Džodla, MUDr. Miroslav Murgaš.
Riaditelia NsP Galanta:
MUDr. Dušan Čimo, MUDr. Jiří Daniel, MUDr. Július Kazimír, MUDr. Michal Hudák, MUDr. Miroslav Ondrej, CSc., MPH, MUDr. Milan Onderčanin, MUDr. Jozef Valocký, MUDr. Rynaldo Šimanský, MUDr. Ján Stratinský, Ing. Marián Haviernik, Ing. Miroslav Zlatohlávek, MBA.

Informácie pre pacienta

Transparentná nemocnica

Poďakovania

 • Spoločnosť TMC Servis s.r.o. chce aj týmto darom vo výške 500€ , poďakovať za prístup k liečeniu Ladislava Farkaša, ktorý len vďaka svojej pracovnej húževnatosti  a svojmu zameraniu na splnenie pracovných úloh na prvý krát zaváhal s hospitalizáciou a radšej išiel ako majster partie spolu s kolegami do práce, kde chcel naplniť termín ukončenia rozpracovaných úloh. Vďaku vyjadrujeme Internému oddeleniu a kolektívu oddelenia na čele s jeho primárom MUDr. Ri…

  Spoločnosť TMC Servis s.r.o. chce aj týmto darom vo výške 500€ , poďakovať za prístup k liečeniu Ladislava Farkaša, ktorý len vďaka svojej pracovnej húževnatosti  a svojmu zameraniu na splnenie pracovných úloh na prvý krát zaváhal s hospitalizáciou a radšej išiel ako majster partie spolu s kolegami do práce, kde chcel naplniť termín ukončenia rozpracovaných úloh.

  Vďaku vyjadrujeme Internému oddeleniu a kolektívu oddelenia na čele s jeho primárom MUDr. Richardom Klučkom.

  Za profesionálny prístup sprevádzaný empatiou k pacientovi, ktoré je mimo iné aj motiváciou pre zodpovednosť pri doliečovaní sa po ukončení hospitalizácie ešte raz vďaka.

  S úctou, Babík Martin, Ing.

 • Touto cestou chcem poďakovať celému kolektívu za starostlivosť počas hospitalizácie. Zvlášť celému kolektívu na operačnej sále. Hlavne MUDr. Szentiványiovej (Kudrnovej) za skvelý zákrok a samozrejme anestéziológovi. Držím palce nech sa Vám podarí udržať vysoký štandard starostlivosti.

  Ďakujem.

  Ľubomír Laššan

 • Na oddelení traumatológie a ortopédie som bola v poslednom období niekoľkokrát hospitalizovaná kvôli operácii za účelom výmeny kolenného kĺbu a úrazu – pokúsanie psom. Chcem vyjadriť poďakovanie za skvelý prístup k pacientom. Prístup pána primára, lekárov, ako aj ostatného zdravotníckeho personálu bol na vysokej úrovni a zároveň veľmi ľudský. Zvlášť sa chcem poďakovať MUDr. Jozefovi Mihalovičovi, ktorý sa o mňa vždy staral s vysokou profesionali…

  Na oddelení traumatológie a ortopédie som bola v poslednom období niekoľkokrát hospitalizovaná kvôli operácii za účelom výmeny kolenného kĺbu a úrazu – pokúsanie psom. Chcem vyjadriť poďakovanie za skvelý prístup k pacientom. Prístup pána primára, lekárov, ako aj ostatného zdravotníckeho personálu bol na vysokej úrovni a zároveň veľmi ľudský. Zvlášť sa chcem poďakovať MUDr. Jozefovi Mihalovičovi, ktorý sa o mňa vždy staral s vysokou profesionalitou, no zároveň nezabudol na ľudskosť a empatiu. Aj napriek veľkej vyťaženosti si vie veci zariadiť tak, aby bol pacient na prvom mieste. Za to mu patrí moje VEĽKÉ ĎAKUJEM.

  Jozefína Galiková s rodinou

 • Dovoľte mi touto cestou vyjadriť poďakovanie a spokojnosť pri hospitalizácii u vás na rehabilitačnom oddelení. Za odborný a ľudský prístup MUDr. Matejovi Fülöpovi a celému fyzioterapeutickému tímu sestier pod vedením Mgr. Jany Janovičovej.

 • Touto cestou by som sa chcel srdečne poďakovať celému kolektívu ambulancie úrazovej chirurgie pod vedením MUDr. Jozefa Mihaloviča, ktorý mi veľmi milo a ochotne pomohol dňa 10.3.2018 vo večerných hodinách s mojim problémom s poškodeným DeSault-om pravej hornej končatiny. Po odstránení DeSaultu, následne odbornom vyšetrení mi bola z ochotného rozhodnutia lekára nasadená ortopedická fixačná pomôcka GUMFIX, ktorej nasadenie mi umožnilo pohodlnejšiu fixáciu končatin…

  Touto cestou by som sa chcel srdečne poďakovať celému kolektívu ambulancie úrazovej chirurgie pod vedením MUDr. Jozefa Mihaloviča, ktorý mi veľmi milo a ochotne pomohol dňa 10.3.2018 vo večerných hodinách s mojim problémom s poškodeným DeSault-om pravej hornej končatiny. Po odstránení DeSaultu, následne odbornom vyšetrení mi bola z ochotného rozhodnutia lekára nasadená ortopedická fixačná pomôcka GUMFIX, ktorej nasadenie mi umožnilo pohodlnejšiu fixáciu končatiny, a taktiež možnú hygienu aj vrchnej časti tela.

  ĎAKUJEM za Váš profesionálny a ľudský prístup.

  Branislav Mikuláš, Sereď

 • Chcel by som sa poďakovať za príkladnú a profesionálnu starostlivosť o moju mamu, ktorá bola hospitalizovaná na Neurologickom oddelení. Ďakujem celému kolektívu pracovníkov na čele s primárom MUDr. Otom Petríkom, ošetrujúcim lekárkam MUDr. Eve Gödöllovej a MUDr. Júlii Travkine, sestričkám, sanitárom. Hlboko si vážim vynaložené úsilie a ich profesionálny a ľudský prístup

 • Dovoľte mi poďakovať pracovníkom OAIM za ich prvotriednu a kvalitnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú poskytli môjmu otcovi počas jeho hospitalizácie na tomto oddelení. Menovite ďakujem pani primárke MUDr. Dagmar Bodákovej, MBA, MUDr. Ingrid Takáčovej, PhD., MPH, ďalej ďakujem všetkým ostatným starostlivým ošetrujúcim a službukonajúcim lekárom, sestričkám z oddelenia a ostatným pracovníkom za ich vzornú, odbornú a obetavú prácu. Veľmi si ich p…

  Dovoľte mi poďakovať pracovníkom OAIM za ich prvotriednu a kvalitnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú poskytli môjmu otcovi počas jeho hospitalizácie na tomto oddelení. Menovite ďakujem pani primárke MUDr. Dagmar Bodákovej, MBA, MUDr. Ingrid Takáčovej, PhD., MPH, ďalej ďakujem všetkým ostatným starostlivým ošetrujúcim a službukonajúcim lekárom, sestričkám z oddelenia a ostatným pracovníkom za ich vzornú, odbornú a obetavú prácu. Veľmi si ich pre ich prácu a obetavosť vážim a skladám klobúk pred ich odhodlaním pomáhať a vynaložiť maximálne úsilie na navrátenie zdravia či už úplne alebo čiastočne. Ste úžasný tím, patrí Vám moja hlboká poklona a veľké ĎAKUJEM za Vašu obetavú prácu, ľudský a milý prístup.

 • Chcela by som sa poďakovať celému kolektívu geriatrického oddelenia za perfektnú starostlivosť o našu mamičku počas jej hospitalizácie na tomto oddelení. Ďakujeme za vysoko odbornú a príkladnú starostlivosť, etický a ľudský prístup pani primárke MUDr. Adriane Drobnej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Márii Bujtárovej a celému personálu na tomto oddelení – sestrám, asistentom, sanitárom za ich obetavú prácu a výbornú starostlivosť až do poslednej chvíle som cíti…

  Chcela by som sa poďakovať celému kolektívu geriatrického oddelenia za perfektnú starostlivosť o našu mamičku počas jej hospitalizácie na tomto oddelení. Ďakujeme za vysoko odbornú a príkladnú starostlivosť, etický a ľudský prístup pani primárke MUDr. Adriane Drobnej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Márii Bujtárovej a celému personálu na tomto oddelení – sestrám, asistentom, sanitárom za ich obetavú prácu a výbornú starostlivosť až do poslednej chvíle som cítila, že im záleží na mojej mamičke. Nesmierne si vážim ich náročnú prácu a vyslovujem úprimné ĎAKUJEM.

 • Chcela by som sa poďakovať za ľudský prístup pána primára MUDr. Gábora Nagya a súčasne za starostlivosť celého kolektívu psychiatrického oddelenia, ktorí nemajú ľahkú úlohu zvládnuť ťažké psychické stavy pacientov.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.
Hodská 373/38
924 22 Galanta

IČO: 44 452 519
DIČ: 2022728796
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: 031/ 78 33 111

Asistentka riaditeľky
Ing. Ingrid Farkašová
email: ingrid.farkasova@pentahospitals.sk
tel.: 031/78 33 584

Personálne oddelenie
Mária Halászová  +421 31 7833 597
email: maria.halaszova@pentahospitals.sk

Klinický výskum – Mgr. Katarína Mrocek
katarina.mrocek@pentahospitals.sk

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia +421 (0) 31 783 3663
Ambulancia pneumológie a ftizeológie +421 (0) 31 783 3620
Anestéziologická ambulancia +421 (0) 31 783 3621
Chirurgická ambulancia +421 (0) 31 783 3546
Chirurgicko – urologické oddelenie/urológia
Chirurgicko – urologické oddelenie/chirurgia
Detská príjmová a konziliárna ambulancia +421 (0) 31 783 3577
Detské oddelenie +421 (0) 31 783 3577
Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia +421 (0) 31 783 3439
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie +421 (0) 31 783 3440
Gastroenterologická ambulancia +421 (0) 31 783 3622
Geriatrická ambulancia +421 (0) 31 783 3503
Geriatrické oddelenie +421 (0) 31 783 3686/3507
Gynekologická ambulancia +421 (0) 31 783 3568 gynekologická ambulancia
+421 (0) 31 783 3567 príjmová ambulancia
Hematologická ambulancia +421 31/783 3462
Interná ambulancia +421 (0) 31 783 3499
Interné oddelenie s JIS +421 (0) 31 783 3500 Interné oddelenie +421 (0) 31 783 3502 JIS
Kardiologická ambulancia +421 (0) 31 783 3499
Klinicko-farmakologická ambulancia +421 (0) 31 783 3499
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie +421 (0) 31 783 3562
Neurologická ambulancia +421 (0) 31 783 3473
Neurologické oddelenie +421 31 783 3473
Novorodenecká ambulancia +421 (0) 31 783 3578
Novorodenecké oddelenie +421 (0) 31 783 3581
OAMIS – Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej medicíny +421 (0) 31 783 3426 – OAIM / +421 (0) 31 783 3427 – JIS
Očná ambulancia +421 (0) 31 783 3619
Očná jednodňová zdravotná starostlivosť +421 (0) 31 783 3529
Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie +421 (0) 31 783 3482
Oddelenie hematológie, transfúziológie +421 (0) 31 783 3464
Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie +421 (0) 31 783 3521
Onkologická ambulancia +421 (0) 31 783 3623
Ortopedická ambulancia +421 (0) 31 783 3517
Psychiatrická ambulancia +421 (0) 31 783 3454
Psychiatrické oddelenie +421 (0) 31 783 3455
Rádiologické oddelenie (RDG) +421 (0) 31 783 3403
objednávanie pacientov
Traumatologická ambulancia +421 (0) 31 783 3518
Urgentný príjem +421 (0)31 78 33 414
Urologická ambulancia

Napíšte nám

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Galéria

 • 01.04.2024 | Aktuality

  Deň lekárov v nemocnici Penta Hospitals Galanta

  30. marec, ktorý je významným dňom hlavne pre lekárov, keďže je to ich Medzinárodný deň, tento rok pripadol na Veľkonočnú sobotu. To nám však nebránilo v tom, aby sme si tento deň pripomenuli po sviatkoch a poďakovali všetkým našim lekárom v galantskej nemocnici za ich obetavú a dôležitú prácu. Zároveň sme si pre nich pripravili malú pozornosť a zákusok k obedu. Jubilanti, ktorých bolo tento rok päť, sme si pozvali na malé posedenie s vedením nemocnice.
 • 05.02.2024 | Aktuality

  Dar od spoločnosti COOP Jednota

  Nadácia COOP Jednota venovala peňažný dar vo výške 10.000 €  Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, konkrétne Urologickej ambulancii.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)