Prejsť na obsah
Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia

Hygiena práce a pracovného prostredia

Dohľad nad prácou a pracovným prostredím na území celej SR vykonávajú tímy odborníkov z oblasti preventívneho pracovného lekárstva v Bratislave, Nitre, Žiari nad Hronom a Košiciach.

Portfólio služieb

 • v rámci posudzovania zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vykonávame
 • kategorizáciu prác na základe posúdenia zdravotného rizika vyplývajúceho zo zistených skutočností
 • akreditované merania faktorov práce a pracovného prostredia
 • hodnotenie celkovej fyzickej záťaže, lokálnej záťaže malých svalových skupín predlaktia a ruky (integrovanou elektromyografiou – EMG) a polohovej záťaže z hľadiska fyziológie práce
 • navrhujeme ergonomické opatrenia na redukciu nadmernej fyzickej záťaže (najmä z dlhodobej, nadmernej, jednostrannej záťaže – DNJZ) vyplývajúcej z rôznych pracovných činností
 • vypracovávame odbornú dokumentáciu pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci v zmysle platnej legislatívy
 • vypracovávame odporúčanie o náplni a minimálnej frekvencii lekárskych preventívnych prehliadok pre jednotlivé pracovné činnosti na základe posúdenia zdravotných rizík

Prečo by ste si mali vybrať nás?

Disponujeme laboratóriom vykonávajúcim akreditované skúšky podľa normy ISO/IEC 17025 na meranie faktorov pracovného prostredia. Pracovníci Oddelenia objektivizácie fyzikálnych faktorov sa verejne zaväzujú k dodržiavaniu dôvernosti informácií získaných alebo vytvorených počas vykonávania odborných činností.
Osvedčenie o akreditácii č. S-306, SNAS Bratislava

Aké merania pre vás vykonávame?

Faktory pracovného prostredia: 

 • hluk
 • vibrácie
 • pevný aerosól
 • parametre tepelno – vlhkostnej mikroklímy
 • osvetlenie pri práci

Zabezpečujeme tiež objektivizáciu ďalších chemických a karcinogénnych faktorov, optického žiarenia, elektromagnetického poľa a pod.

Aké hodnotenia fyzickej záťaže vykonávame?

Prostredníctvom tímu špecialistov vykonávame hodnotenie:

 • celkovej fyzickej záťaže,
 • lokálnej záťaže malých svalových skupín predlaktia a ruky (integrovanou elektromyografiou – EMG),
 • polohovej záťaže z hľadiska fyziológie práce.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)