Prejsť na obsah

Železničná nemocnica Košice

ČLEN SIETE NEMOCNÍC PENTA HOSPITALS

Železničná nemocnica Košice poskytuje zdravotnú starostlivosť v širokom spektre lekárskych odborností na 7 oddeleniach a v takmer 40 odborných ambulanciách. Disponuje moderným technickým vybavením v rámci mesta i regiónu, vysokokvalifikovaným personálom a priateľským prostredím. Súčasťou poskytovaných služieb je aj výkon Pracovnej zdravotnej služby.

Dôležité oznamy

 • Objednávanie, vydávanie výsledkov a podávanie informácii na Rádiologickom oddelení:

  Objednávanie na vyšetrenia  

  1. RTG bez objednania 
  2. USG osobne alebo telefonicky na tel. č. 055/229 5867 v čase od 7:30 do 14:30 
  3. Denzitometrické vyšetrenia cestou Reumatologickej ambulancie na tel. č. 055/229 5822 
  4. CT a MR vyšetrenie osobne so žiadankou v čase od 7:30 do 13:30 (z dôvodu prípadnej prípravy pacienta sú potrebné informácie uvedené v žiadanke)

  Výsledky vyšetrení: 

  1. RDG, USG sú k dispozícii v deň vyšetrenia 

           2. CT a MR – termín vydania výsledkov z  vyšetrení oznámi rádiologický technik pacientovi hneď po vyšetrení, vyzdvihnutie výsledkov   

                denne v čase od 7:30 do 13:30 

  Ostatné informácie týkajúce sa CT a MR vyšetrení:

              napr. zrušenie termínu, zmena termínu, dostupnosť výsledkov, okrem objednávania, v pracovných dňoch v čase od 12:00 do 14:00 

              hod.  na tel. č.055/229 5893 (MR) a 055/229 5984 (CT)

 • ZÁKAZ NÁVŠTEV NA LÔŽKOVÝCH ODDELENIACH

  Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie vo výskyte respiračných ochorení sú návštevy na lôžkových oddeleniach až do odvolania zakázané.

 • Oznamujeme našim pacientom, že k 16.12.2022 Ambulancia Všeobecného lekára pre dospelých (MUDr. Alexander Lakatoš) skončila svoje pôsobenie v priestoroch Polikliniky Sever. 

  Kapitačný kmeň bol rozdelený.

  Pacienti z lokality na Demeteri boli preradení k MUDr. Ľubici Karahutovej, Poliklinika Sever, I. poschodie.

  Ostatných pacientov prevzala MUDr. Lucia Kočerginová, všeobecný lekár pre dospelých, ambulancia v Železničnej nemocnici v Košiciach na ulici Masarykova 9, II. poschodie, tel. č.: 0902 409 110, resp. 055/229 2985.

  Kontakt
  lekár: lucia.kocerginova@pentahospitals.sk 

  sestra: zenobia.chroma@pentahospitals.sk

 • Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Penta Hospitals

  Jednotlivé nemocnice Penta Hospitals na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Penta Hospitals Slovensko je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.

 • Železničná nemocnica v Košiciach poskytuje zdravotnú starostlivosť v štandardnom režime.

  Bližšie informácie o prítomnosti lekárov Vám poskytne call centrum 055/327 7777.

Vyhľadávanie ambulancií a oddelení Železničná nemocnica Košice

Užitočné informácie

Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

Spoločníci:
ProCare, a.s.

Predstavenstvo
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH – konateľ
Ing. Tomáš Valaška – konateľ
MUDr. Mária Grüllingová – konateľ

Vedenie nemocnice
MUDr. Mária Grüllingová, PhD., MPH – riaditeľ nemocnice
MUDr. Diana Horvátová, MPH, MBA – námestník pre LPS
Mgr. Mária Lenártová, MPH – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

V nemocničnom areáli je pacientom k dispozícii kaplnka a bohoslužby.

Rozpis bohoslužieb:
Po – Pia 15:00
So – Ne 9:00

Adresa: Masarykova 9, Košice, 04001

Otváracie hodiny:
Pondelok: 7:30 – 16:00 hod.
Utorok: 7:30 – 16:00 hod.
Streda: 7:30 – 16:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 16:00 hod.
Piatok: 7:30 – 16:00 hod.

Zmluvné poisťovne: ZP Dôvera, VšZP, ZP Union
PharmDr. Köfaluši Miroslav
E-mail: drmax-ke4@drmax.sk
Tel.: 0901 961 089
www.drmax.sk

Všetky izby nášho zdravotníckeho zariadenia sú považované za nadštandardné. Pacienti majú na izbách k dispozícii vlastnú kúpeľňu, televízor a vo vybraných izbách chladničku.

Cena izby za deň: v zmysle platného a schváleného cenníka

Zľava pre poistencov ZP Dôvera: 50% z cenníkovej ceny

Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

Možnosť ubytovania pacienta (dieťa) sprevádzajúcej osoby – matky, otca: Áno

Sprevádzajúca osoba dieťaťa si môže objednať v nemocnici počas hospitalizácie pre seba stravu podľa aktuálneho jedálneho lístka, za poplatok – v zmysle platného cenníka.

Nadštandardná strava nie je poskytovaná.

Vo vestibule nemocnice sú dva bufety.

Otváracie hodiny:
Po – Pia: 7:00 – 15:00 hod.
Zákaz predaja alkoholických nápojov a cigariet.

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca), zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam), lieky, ktoré pravidelne užívate, veci osobnej potreby (pyžamo, papuče, uterák, mydlo, šampón, zubnú kefku, pastu, holiace potreby, …).

Nenoste so sebou na plánovanú hospitalizáciu šperky a veľké obnosy peňazí. V prípade, že ich pri sebe máte, odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach ich bezpečnej úschovy.

Diéta je dôležitou súčasťou liečby Vášho ochorenia, preto je dôležité, aby ste ju v záujme ochrany svojho zdravia aj dodržiavali.

Ak to Váš pohybový režim dovoľuje a Vy sa potrebujete vzdialiť mimo priestorov oddelenia, ste povinný/á informovať službukonajúcu sestru. Nie je dovolené počas hospitalizácie vzdialiť sa mimo areálu nemocnice.

V celom areáli nemocnice je zakázané fajčiť.

História železničného zdravotníctva siaha do čias, kedy došlo k rozmachu prepravy prostredníctvom železnice. Aby nedochádzalo k ohrozeniu bezpečnosti dopravy a tiež, aby sa predišlo vzniku rôznych nehôd, boli železničné správy nútené prihliadať aj na intelektuálne, zdravotné a zmyslové schopnosti svojich prevádzkových zamestnancov.

V prípade železničných nehôd sa musela železničná správa postarať o záchranné práce, lekársku prvú pomoc, rýchly transport do nemocnice a znášala aj liečebné náklady postihnutých cestujúcich. To boli dôvody, aby železnice uzatvárali s rôznymi lekármi zmluvy na vykonávanie lekárskych prehliadok u železničného personálu v určitých pravidelných intervaloch, ale hlavne pred vstupom do zamestnania. Títo tzv. rajónní lekári poskytovali služby pre určitý rajón v železničnom uzle, alebo pre určitý traťový úsek. Na železničných správach pracovali lekári vo funkcii úradných a revíznych lekárov dráh, ktorí zasa kontrolovali a usmerňovali rajónnych lekárov vo vnútropodnikovej službe a v záchrannej službe železníc.

Pojmy železničný lekársky okrsok a železničný okrskový lekár (ŽOL) dostali už v prvopočiatku vývoja samostatných železníc celkom konkrétny organizačný význam, ktorý sa zachoval až do tohto storočia. Za prvej ČSR si vybudovali ČSD vlastnú sústavu zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktorá nadväzovala na Nariadenia CK rakúskych železníc a bola zakotvená v Zákone z 9. októbra 1924.

Po roku 1945 sa systém železničného zdravotníctva veľmi nelíšil od toho, ktorý existoval od prvej republiky. Na riaditeľstvách dráh existovali zdravotné orgány na čele, so šéflekárom, ďalej administratívny aparát, malý zbor lekárov doplnený o tzv. okrskových revíznych lekárov ČSD pre krátkodobú posudkovú službu. V roku 1951 mali ČSD 232 ŽOL na železničných lekárskych staniciach, ktoré boli prvými liečebno – preventívnymi zariadeniami na úrovni prvého kontaktu. Aplikácia neslávneho zákona č. 103/1951 o jednotnej liečebnej a preventívnej starostlivosti znamenal fúziu železničného zdravotníctva so štátnou zdravotnou správou a znamenala nepochopenie tohto procesu a teda aj jeho umelé prerušenie. Dôsledkom tohto procesu bol zvýšený výskyt dopravných nehôd, v dôsledku zlyhania ľudského faktora pri nesprávnom a nedostatočnom posudzovaní zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti na výkon služby na ČSD. Po štyroch rokoch takejto činnosti Vládnym uznesením č. 1682 z 28. mája 1955 bol tento nešťastný krok napravený a všetka závodná zdravotná starostlivosť sa preniesla z rezortu Ministerstva zdravotníctva do Ministerstva dopravy. Dňom 1. júla 1955 Ministerstvo dopravy začalo zaisťovať závodnú zdravotnú starostlivosť o zamestnancov ČSD. Tento dátum tvorí novodobý historický medzník v živote železničného zdravotníctva.

V Košiciach z pôvodných 9 železničných staníc vzniklo 13. Zriadilo sa tiež ambulatórium s odborno-lekárskymi pracoviskami a boli obsadené internistom MUDr. Burgerom, neskôr MUDr. Orieškom, chirurgom MUDr. Knothom, očnými lekármi MUDr. Šimigom a neskôr MUDr. Drahovskou. Prevádzku ORL začal MUDr. Česnek , neskôr MUDr. Lukánová. Prvým náčelníkom služby železničného zdravotníctva sa stal MUDr. Lastovecký, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o výstavbu dnešnej Železničnej nemocnice Košice. Po ňom sa v roku 1961 stal náčelníkom Železničnej nemocnice Košice MUDr. Česnek, ktorý sa s obrovským zápalom a nevšedným úsilím staral o to, aby služby poskytované železničiarom boli na čo najvyššej úrovni. Jeho meno sa viaže so skutočnými základnými úspechmi železničného zdravotníctva vôbec, v rámci celej ČSR. Z nestorov železničného zdravotníctva je potrebné spomenúť mená ako boli MUDr. Valent, MUDr. Kubinský, MUDr. Šoltýs, MUDr. Navrátil, MUDr. Okres, MUDr. Ďurinda, MUDr. Tielesch, MUDr. Balogh a iní.

Svoju históriu začala samotná Železničná nemocnica s poliklinikou v Košiciach písať v roku 1964, kedy bola do prevádzky daná ambulantná časť a začiatkom roku 1965 aj lôžková časť so základnými oddeleniami interným, chirurgickým a ARO. Prvý pacient na lôžku bol prijatý 10. marca 1965 na interné oddelenie. Naša nemocnica vtedy poskytovala vo svojej spádovej oblasti služby pre 20 tisíc zamestnancov ŽSR, ktorých počet neustále rástol až do čísla 36 tisíc. Postupne sa začali zriaďovať aj odborné ambulancie polikliniky. O kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nastavenie vysokého štandardu sa v tomto období postarali lekári ako MUDr. Poracký, MUDr. Nodžák, MUDr. Timkanič, MUDr. Keczer, MUDr. Bučková, MUDr. Rezníček, MUDr. Samsely, MUDr. Pichaničová, MUDr. Andreánsky, MUDr. Szilassy, MUDr. Šimonová, MVDr. Muzyčenková, MUDr. Desiatnik, neskôr MUDr. Hradocká, či MUDr. Baláž.

Snaha poskytnúť nadštandardné služby pre zamestnancov ŽSR a tiež ich rodinných príslušníkov a dôchodcov vyústila do potreby rozšíriť sieť poskytovaných služieb, čo sa týka kvality aj kvantity. Z tohto dôvodu sa v roku 1990 začala prístavba ŽNsP Košice. Celá stavba prešla veľmi zložitým obdobím sprevádzaným opakovaným pozastavením stavebných prác. Dnešnú podobu ŽNsP nadobudla v roku 2002.
Od začiatku až do roku 2006 pôsobila naša nemocnica ako rezortné zdravotnícke zariadenie Ministerstva dopravy, v sieti železničných nemocníc a polikliník v rámci Československa a od roku 1993 v rámci Slovenska. Jednou z kľúčových aktivít nášho zdravotníckeho zariadenia bola od jeho vzniku aj vnútropodniková posudková starostlivosť pre zamestnancov ŽSR.

Od roku 2006 je nemocnica prevádzkovaná spoločnosťou Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.. Okrem poskytovanie lôžkovej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti je na základe rozhodnutia Ministerstva doprav, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky subjektom povereným na posudzovanie zmyslovej, zdravotnej a psychologickej spôsobilosti v zmysle platnej legislatívy týkajúcej sa prevádzky dráh a činností na dráhe. Zároveň má naše zdravotnícke zariadenie aj povolenie na výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby.

V roku 2002 získala naša nemocnica ako prvá v Slovenskej republike Certifikát kvality ISO 9001:2000.

Informácie pre pacienta

Transparentná nemocnica

Kontakt

Železničná nemocnica s poliklinikou, Košice
Masarykova 9, 040 01 Košice
IČO: 36 582 433
DIČ: 2021861061
IČ DPH : SK7020000669

Telefónne číslo: +421 (0) 55 229 5818

MUDr. Mária Grüllingová, PhD., MPH – Riaditeľka
055/229 5804, maria.grullingova@pentahospitals.sk

Iveta Birošiková – Asistentka riaditeľky
055/229 5804, sekretariat.ke@pentahospitals.sk iveta.birosikova@pentahospitals.sk

MUDr. Diana Horvátová, MPH, MBA – Námestníčka pre LPS
055/229 5811, diana.horvatova@pentahospitals.sk

Mgr. Mária Lenártová, MPH – Námestníčka pre ošetrovateľstvo
055/229 5803, maria.lenartova@pentahospitals.sk

Ing. Iveta Vacová, MBA – Manažérka prevádzky
055/229 5865, iveta.vacova@pentahospitals.sk

Mgr. Katarína Mrocek – Klinický výskum
katarina.mrocek@pentahospitals.sk

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia +421 (0) 55 229 5824
Ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny +421 (0) 55 229 5824
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy +421 (0) 55 229 5849, +421 (0) 55 229 5729
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I. 055/229 5813
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II. 055/229 5754
Ambulancia vnútorného lekárstva I. +421 (0) 55 229 2986, 229 2989
Ambulancia vnútorného lekárstva II. 055/229 5916
Ambulancia vnútorného lekárstva III. 055/229 5831, 055/229 5869
Ambulancia vnútorného lekárstva IV. 055/229 5886, 055/229 5810
Ambulancia všeobecného lekára I. 0902 035 377
Ambulancia všeobecného lekára II. 055/229 2985
Ambulancia všeobecného lekára III. 055 /229 5821
Ambulancia všeobecného lekára IV. Humenné 057/779 5802
Ambulancia všeobecného lekára IX. Michaľany 056/229 5493, 056/229 5492
Ambulancia všeobecného lekára V. Margecany 053/229 7492
Ambulancia všeobecného lekára VI. Plešivec 058/732 5834
Ambulancia všeobecného lekára VII. Spišská Nová Ves 053/416 6143
Ambulancia všeobecného lekára VIII. Veľké Kapušany 056/229 7492, 056/229 7164
Ambulancia všeobecného lekára X. Prešov 051/229 3487, 051/229 3492
Ambulancia všeobecného lekára XI. Poprad 052/431 4123, 052/431 4124
Angiologická ambulancia 055/229 5831
Chirurgická ambulancia + JZS chirurgická +421 (0) 55 229 5856
Chirurgické oddelenie 055/229 5788, 055/229 5853
Dermatovenerologická ambulancia +421 (0) 55 229 5873
Endokrinologická ambulancia +421 (0) 55 229 5742
Gastroenterologická ambulancia +421 (0) 55 229 5845
Gynekologicko – pôrodnícka ambulancia II. 055/2295875
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia III. + JZS 055/229 5874
Hematologická a transfuziologická ambulancia +421 (0) 55 229 5784
Kardiologická ambulancia +421 (0) 55 229 5846
Neurologická ambulancia I. 055/229 5883, 055/229 5857
Neurologická ambulancia II. 055/229 5828, 055/229 5813, 055/229 5794
Neurologické oddelenie 055/229 5792, 055/229 5776, 055/229 5791
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 055/229 5751, 055/229 5752
Oddelenie OAIM 055/229 5823, 055/229 5781
Oddelenie vnútorného lekárstva + JIS +421 (0) 55 229 5772
Oftalmologická ambulancia I. 055/229 5871
Ortopedická ambulancia I. 055/229 5826
Ortopedická ambulancia II. 055/229 5879
Ortopedické oddelenie 055/229 5788, 055/229 5853
Otorinolaryngologická ambulancia I. +421 (0) 55 229 5892
Otorinolaryngologická ambulancia II. + JZS 055/229 5880
Otorinolaryngologická ambulancia III. +421 (0) 55 229 5892
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia +421 (0) 55 229 5854
Pracovná zdravotná služba
Psychiatrická amulancia +421 (0) 55 229 5898, +421 (0) 55 229 5786
Psychologická ambulancia +421 (0) 55 229 5877
Rádiologické oddelenie 055/229 5725 – Röntgen
Reumatologická ambulancia 055/229 5822
Urologická ambulancia +421 (0) 55 229 5882

Napíšte nám

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Galéria

 • Aktuality

  Železničná nemocnica v Košiciach skvalitňuje starostlivosť o pacientov

  Železničná nemocnica v Košiciach minulý týždeň podpísala s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci. Tento krok je  vyvrcholením spolupráce nemocníc na území Košíc pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prospech obyvateľov celého kraja, čoho dôkazom  sú aj uplynulé dva pandemické roky. “V krízovej situácii, ako bola pandémia, sme pomáhali s…
  Zobraziť viac
 • 17.10.2021 | Aktuality

  Medzinárodný deň za zdravé prsia v ZZKE

  Už tradične má mesiac október prívlastok ružový a zvlášť 15. október je výnimočný tým, že je Medzinárodným dňom pre zdravé prsia.   Aj u nás v Košiciach, v Železničnej nemocnici a v Poliklinike ProCare KVP, sme  venovali tento deň zvyšovaniu povedomia o prevencii rakoviny prsníka. V rámci podpory tejto kampane sa naši zamestnanci obliekli do ružovej farby a táto ich…
 • 17.10.2021 | Aktuality

  Medzinárodný deň pre zdravé prsia v Košiciach

  Už tradične má mesiac október prívlastok ružový a zvlášť 15. október je výnimočný tým, že je Medzinárodným dňom pre zdravé prsia. Aj u nás v Košiciach, v Železničnej nemocnici a v Poliklinike ProCare KVP, sme  venovali tento deň zvyšovaniu povedomia o prevencii rakoviny prsníka. V rámci podpory tejto kampane sa naši zamestnanci obliekli do ružovej farby a táto ich iniciatíva…

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)