Prejsť na obsah

Aktívne pristupujeme k študentom medicíny a ošetrovateľstva. Študovať neznamená iba sedieť nad knihami. Ponúkame Ti možností ako sa zapojiť a získavať aj praktické skúsenosti a poznatky priamo z praxe.

 • poskytujeme granty
 • poskytujeme neformálne vzdelávanie
 • poskytujeme povinné odborné praxe a dobrovoľné stáže
 • organizujeme odborné súťaže
 • zúčastňujeme sa na študentských a odborných výstavách
 • spolupracujeme so študentskými organizáciami
 • zriaďujeme virtuálne učebne

Granty (štipendijný program)

Prostredníctvom grantov finančne podporujeme študentov, pre ktorých je medicína srdcovou záležitosťou a majú záujem o reálnu medicínu v podmienkach našich regionálnych nemocníc.

Granty poskytujeme v každom školskom roku, určitému počtu študentov pre:

 • lekárske
 • nelekárske odbory

Grant má formu finančnej podpory na báze mesačného štipendia vo výške 100 až 300 €, podľa  aktuálne navštevovaného ročníka štúdia.

Udeľujeme ho v každom akademickom roku, určitému počtu vybraných študentov medicíny. Suma sa vypláca mesačne počas akademického roka a trvania štúdia, okrem mesiacov júl a august.

Podmienkou je absolvovanie minimálne 2-týždňovej stáže v nemocnici a oddelení podľa tvojho výberu, počas akademického roka.

Jedným z najrozhodujúcejších kritérií, okrem samotnej motivácie, je výber odboru, ktorému sa chceš v budúcnosti venovať. Taktiež je pre nás dôležitý záujem zamestnať sa v niektorej z našich nemocníc zo siete Penta Hospitals.

Registrovať sa môžeš vyplnením registračného formulára, zaslaním profilu a motivačného listu. Budeš zaradený do databázy kandidátov na udelenie grantu. O výsledku výberu budeme informovať všetkých záujemcov.

Podmienky na získanie grantu

 • Si študent/ka denného štúdia 4.-6. ročníka lekárskej fakulty v odbore všeobecné lekárstvo.
 • Z hľadiska odboru, špecializácie je pre nás dôležité, aby si mal/a už vybraný odbor, ktorému sa chceš intenzívnejšie začať venovať už počas štúdia a neskôr v praxi v ňom pokračovať.
 • Výber nemocnice v sieti Penta Hospitals, v ktorej by si chcel/a po skončení štúdia pôsobiť.
 • Absolvovanie minimálne 2-týždňovej stáže v nemocnici a oddelení podľa tvojho výberu, počas akademického roka.
 • Pri výbere študentov zaváži aj tvoj profil a zaslaný motivačný list.
 • Vybraným študentom končiacich ročníkov poskytujeme Grant na celý akademický rok iba v prípade, že oňho požiadajú najneskôr do 30.9. príslušného kalendárneho roka. Študentom končiaceho ročníka, ktorí sa prihlásia od 1.10 do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, poskytujeme Grant len na nasledujúci letný semester.

Výška grantu

Lekárska fakulta, všeobecné lekárstvo, 4. ročník: 100 €/mesačne*
Lekárska fakulta, všeobecné lekárstvo, 5. ročník: 200 €/mesačne*
Lekárska fakulta, všeobecné lekárstvo, 6. ročník: 300 €/mesačne*
*Viazanosť:  Podmienkou je pracovať u zamestnávateľa na plný úväzok po dobu toľkých rokov, na koľko ti bol grant poskytnutý.

Registrácia

 • K vyplnenému formuláru je nutné pripojiť životopis a motivačný list.
 • V prípade ďalších otázok nás môžeš kontaktovať emailom grant@pentahospitals.sk.
REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Grant má formu finančnej podpory na báze mesačného štipendia vo výške 50 až 100 €, podľa aktuálneho študijného ročníka a odboru.

Udeľujeme ho v každom akademickom roku vybraným študentom. Suma sa vypláca mesačne počas akademického roka a trvania štúdia, okrem mesiacov júl a august.

Podmienkou je absolvovanie minimálne 2-týždňovej stáže v nemocnici a na oddelení podľa tvojho výberu, počas akademického roka.

Je pre nás dôležitý aj záujem zamestnať sa v niektorej z našich nemocníc zo siete Penta Hospitals.

Registrovať sa môžeš vyplnením registračného formulára, zaslaním profilu a motivačného listu. Budeš zaradený do databázy kandidátov na udelenie grantu. O výsledku výberu budeme informovať všetkých záujemcov.

Podmienky na získanie grantu

 • Si študent/ka denného bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia.
 • Si študent/ka 1.-3. ročníka odboru diplomovaná všeobecná sestra.
 • Si študent/ka 4. ročníka odboru praktická sestra.
 • Výber nemocnice v sieti Penta Hospitals, v ktorej by si chcel/a po skončení štúdia pôsobiť.
 • Absolvovanie minimálne 2-týždňovej stáže v nemocnici a oddelení podľa tvojho výberu, počas akademického roka.
 • Pri výbere zaváži aj tvoj profil a zaslaný motivačný list.
 • Vybraným študentom končiacich ročníkov poskytujeme Grant na celý akademický rok iba v prípade, že oňho požiadajú najneskôr do 30.9. príslušného kalendárneho roka. Študentom končiaceho ročníka, ktorí sa prihlásia od 1.10 do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, poskytujeme Grant len na nasledujúci letný semester.

Výška grantu

Denné bakalárske štúdium, odbor ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 1. ročník: 50 €/mesačne*
Denné bakalárske štúdium, odbor ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2. ročník: 100 €/mesačne*
Denné bakalárske štúdium, odbor ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 3. ročník: 100 €/mesačne*
Stredná zdravotná škola, diplomovaná sestra, 1. ročník: 50 €/mesačne*
Stredná zdravotná škola, diplomovaná sestra, 2. ročník: 100 €/mesačne*
Stredná zdravotná škola, diplomovaná sestra, 3. ročník: 100 €/mesačne*
*Viazanosť:  Podmienkou je pracovať u zamestnávateľa na plný úväzok po dobu toľkých rokov, na koľko ti bol grant poskytnutý.
**Iné ako uvedené odbory sa posudzujú individuálne.

Registrácia

 • K vyplnenému formuláru je nutné pripojiť životopis a motivačný list.
 • V prípade ďalších otázok nás môžeš kontaktovať emailom grant@pentahospitals.sk.
REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Študentom umožňujeme absolvovať povinnú alebo dobrovoľnú prax v našich zdravotníckych zariadeniach.

Povinná prax

Ak si študent a máš záujem vykonávať povinnú prax v niektorej z našich nemocníc je potrebné:

 • Minimálne mesiac pred plánovaným začatím praxe kontaktovať HR koordinátora v našej nemocnici a uviesť  preferovaný termín praxe. ZOZNAM KOORDINÁTOROV 
 • HR koordinátor kontaktuje námestníka pre liečebnú starostlivosť alebo pre ošetrovateľstvo, ktorý odsúhlasí, že v uvedenom termíne je možné prax absolvovať.
 • V prípade, že z kapacitných dôvodov prax nie je možné absolvovať, HR koordinátor sa ti pokúsi navrhnúť iný termín.
 • Žiadosť o vykonanie študentskej praxe odošli na e-mailovú adresu HR koordinátora, s ktorým sa dohodneš na osobnom stretnutí, kde doložíš originál dokumenty, potrebné k vykonaniu študentskej praxe.
 • Doložiť návrh zmluvy v dvoch vyhotoveniach o vykonaní praxe študenta v prípade, že fakulta/univerzita nemá uzavretú zmluvu s našim zdravotníckym zariadením (návrh zmluvy si žiadajte na študijnom oddelení fakulty, kde študuješ). V prípade, že má škola uzatvorenú zmluvu resp. dohodu o zabezpečení študentskej praxe s našou nemocnicouzmluva nie je potrebná.
 • V deň nástupu na prax je potrebné absolvovať poučenie o oboznámení s GDPR, BOZP, OPP a potvrdenie o zachovaní mlčanlivosti, poučenie o epidemiológa o hygiene rúk, o čom budeš vopred informovaný HR koordinátorom.

V deň nástupu na povinnú prax je spolu s podpísanou zmluvou študent odovzdať:

 • Potvrdenie o návšteve školy v príslušnom akademickom roku.
 • Potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti študenta na realizáciu letnej praxe v zdravotníckom zariadení.
 • Potvrdenie o očkovaní proti hepatitíde typu B.
 • Študenti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, urgentnej zdravotnej starostlivosti a ostatní študenti s výnimkou študentov všeobecného lekárstva odovzdajú kópiu ,,Zdravotného preukazu pracovníka v potravinárstve.“
 • Študent je povinný sa na výučbovom pracovisku preukázať študentskou identifikačnou kartou.

Dobrovoľná prax

Študentom radi umožníme absolvovať aj prax nad rámec ich súvislej povinnej praxe podľa individuálnej dohody. Táto prax môže byť pokračovaním povinnej praxe, alebo realizovaná nezávisle na povinnej praxi. Chceme, aby si študenti vyskúšali prácu na oddelení ktoré ich zaujíma a mali možnosť sa lepšie rozhodnúť o svojom smerovaní po skončení školy.

Dôležité je aby škola takúto prax umožňovala a uzavrela s nemocnicou dohodu/zmluvu o praxi nad rámec povinnej praxe.

Preto, ak máš záujem o prax na onkológii, kardiológii, či akomkoľvek inom oddelení v našej nemocnici, prosím informuj sa na svojom študijnom oddelení o tejto možnosti (študenti LF UPJŠ a JLF v Martine túto možnosť majú). Následne kontaktuj príslušnú HR koordinátorku v nemocnici, ktorá sa s tebou dohodne na ďalších krokoch.

Online healthy study

Online healthy study je nový formát neformálneho vzdelávania. Počas online webináru ti ukážeme na konkrétnych kazuistikách, že aj v našich regionálnych nemocniciach riešime zaujímavé prípady.

Webinár je určený  študentom lekárskych a ošetrovateľských fakúlt, pričom témy a obsah delíme zvlášť pre medikov a zvlášť pre budúce sestry. Samozrejme sa môžeš pozrieť aj na webinár druhej skupiny, ak máš záujem.

Webináre prebiahujú 1x mesačne pre medikov a 1x mesačne pre ostatné zdravotnícke odbory a je potrebné sa vopred zaregistrovať. Následne Ti bude doručený link na prihlásenie, cez MS Teams.

Sleduj naše sociálne siete, tak nájdeš termíny a témy: INSTAGRAM / FACEBOOK

V deň webinára sa prosím včas prihlás a neváhaj sa aktívne zapojiť do diskusie na záver prednášky.

Pôvodne samostatné súťaže MEDIK ROKA a FLORENCE ROKA sme sa rozhodli spojiť do spoločnej súťaže. Chceme tým poukázať na dôležitosť spolupráce medzi lekárom a sestrou, ktorá je nesmierne dôležitá preto, aby pacient dostal čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Medici a budúce sestry z rôznych slovenských, ale aj českých fakúlt a zdravotných škôl majú možnosť otestovať si svoje teoretické aj praktické vedomosti v reálnom prostredí reálnej nemocnice.

Na víťazov okrem množstva skúseností a zážitkov čaká finančná odmena celkovo vo výške 6000 €.

Viac nájdete na stránke MEDIK ROKA PLUS FLORENCE ROKA (medikplusflorence.sk)

Napíšte nám

V prípade, že máš otázky, neváhaj nás kontaktovať na studenti@pentahospitals.sk a my sa ti ozveme.

Pre študentov pripravujeme množstvo aktivít. Prihlás sa, aby ti už žiadna neunikla. Vďaka registrácii o tebe budeme vedieť a dokážeme ťa kontaktovať hneď, ako budeme realizovať niečo zaujímavé.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)