Prejsť na obsah
Penta Hospitals

Dopravná zdravotná služba

Dopravná zdravotná služba vznikla 1. 5. 2015, kedy prevzala prevádzku v Trebišove so šiestimi vozidlami a desiatimi vodičmi. Postupne sa rozšírila o ďalšie prevádzky – dispečingy a v súčasnosti pôsobí na 19 prevádzkach v rámci celého Slovenska, má viac ako 200 zamestnancov a na prepravu pacientov využíva 129 vozidiel s priemerným vekom do štyroch rokov.

Dopravná zdravotná služba Penta Hospitals

Dopravná zdravotná služba Svet zdravia, a.s. vznikla 1. 5. 2015, kedy prevzala prevádzku v Trebišove so šiestimi vozidlami a desiatimi vodičmi. Postupne sa rozšírila o ďalšie prevádzky – dispečingy a v súčasnosti pôsobí na 19 prevádzkach v rámci celého Slovenska, má viac ako 200 zamestnancov a na prepravu pacientov využíva 129 vozidiel s priemerným vekom do štyroch rokov. Už v roku 2016 sa spoločnosť Svet zdravia DZS, a.s. stala najväčším poskytovateľom dopravnej zdravotnej služby na Slovensku a toto dominantné postavenie si udržiava do dnes. Svojou činnosťou prispela k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb pre pacientov aj vďaka masívnej obnove vozového parku, čo naštartovalo aj ostatných poskytovateľov, aby vytvorili pri prevoze pacientov pre nich adekvátny komfort a zvýšili bezpečnosť.

V roku 2019 sme najazdili cez 7,5 milióna kilometrov a previezli sme cez 336 tisíc pacientov.
Od 1. 1. 2020 sa zásadne zmenila legislatíva týkajúca sa poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby. Dopravná zdravotná služba už nie sú len služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale ambulancie dopravnej zdravotnej služby sa stali priamo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Prevádzkovať ambulancie dopravnej zdravotnej služby možno len na základe splnenia legislatívnych podmienok uvedených v Zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vydaného povolenia Ministerstvom zdravotníctva SR. Spoločnosti Svet zdravia DZS, a.s. bol vydané rozhodnutie dňa 12.12.2019 č. S15920-2019-ONAPP, na základe ktorého môže prevádzkovať 129 ambulancií dopravnej zdravotnej služby.

Zároveň pre potreby splnenia legislatívnych podmienok bol vybudovaný centrálny dispečing v priestoroch bývalého dispečingu v Rožňave, ktorý zabezpečuje nepretržitú prevádzku 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Slúži prioritne pre potreby komunikácie s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a jednotlivými stanicami ambulancie dopravnej zdravotnej služby. Centrálny dispečing spĺňa všetky legislatívne požiadavky na materiálno technické vybavenie, vrátane nahrávacieho zariadenia a prevádzku v ňom zabezpečujú vyškolení zamestnanci.

1.10. 2023 došlo k zmene názvu spoločnosti Svet zdravia DZS, a.s. na Penta Hospitals DZS, a. s.

Penta Hospitals DZS, a. s. zabezpečuje prevoz pacientov na medicínske výkony pre 16 nemocníc Penta Hospitals, ale aj ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Dopravný výkon pacientovi podľa diagnózy hradí buď zdravotná poisťovňa, alebo on sám. Túto informáciu má pacientovi poskytnúť lekár, ktorý mu prepravu v indikovaných prípadoch predpisuje.

Prečo si vybrať prepravu dopravnou zdravotnou službou Penta Hospitals?

  • Skúsenosti získané z dlhoročného prevádzkovania dopravnej zdravotnej služby v rámci celého Slovenska
  • Profesionálny tím ľudí s potrebným vzdelaním a školeniami v zmysle legislatívy a väčšina aj s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti DZS
  • 24 hodinová služba
  • Individuálny prístup k pacientom
  • Prevoz pacientov v rámci celej SR a v prípade potreby aj prevozy do a zo zahraničia
  • Prevoz pacientov bez obmedzenia vekovej kategórie a bez obmedzenia typu pacienta – chodiaci, sediaci, ležiaci, dialyzovaný pacient
  • Prevoz pacientov ktorejkoľvek zdravotnej poisťovne (máme zmluvy uzatvorené so všetkými zdravotnými poisťovňami v rámci SR)
  • Prevoz biologického materiálu a iného zdravotníckeho materiálu
  • Bezpečnosť a starostlivosť o pacienta – úrazové poistenie na každé jedno sedadlo vo vozidle zabezpečujúcom prepravu až na sumu 35 tis. EUR pre prípad smrti následkom úrazu alebo trvalá invalidita následkom úrazu vzniknutého pri preprave
  • Prevoz pacientov novými sanitnými vozidlami, ktoré sú plne klimatizované, s prídavným kúrením a množstvom bezpečnostných prvkov, s najnižším priemerným vekom vozidiel spomedzi poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby na Slovensku

Kontakty

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1,
048 01 Rožňava
telefonický kontakt: 058/3939393 (všetky telefonické hovory na toto číslo sú nahrávané, slúži prioritne pre komunikáciu s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby)

Ul. Dr. Jánskeho 477/7,
965 01 Žiar nad Hronom
0905 342 004
0903 724 288
0917 666 499
Spádové oblasti
Banská Bystrica
Žiar nad Hronom
Banská Štiavnica
Žarnovica

Ul. Dr. Jánskeho 477/7
965 01 Žiar nad Hronom
0905 342 004
0903 724 288
Spádové oblasti
Banská Štiavnica
Rimavská Sobota
Revúca

NsP Trebišov
SNP 1079/76
075 01 Trebišov
0918 429 622
0918 747 436
Spádové oblasti
Trebišov

Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a.s.
Hodská 373/38,
924 01 Galanta
0918 774 227
0918 769 833
Spádové oblasti
Galanta

Vranovská nemocnica, a.s.
M. R. Štefánika 187/177 B,
Vranov nad Topľou, 093 27

057 / 4865 139
0915 777 277

Spádové oblasti
Vranov nad Topľou
Humenné
Michalovce

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s
Špitálska ul.č.2,
071 01 Michalovce
Dispečing:
Vranovská nemocnica, a.s.
M. R. Štefánika 187/177 B ,
Vranov nad Topľou, 093 27
915 814 352
Spádové oblasti
Michalovce

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,
066 01 Humenné

Dispečing:
Vranovská nemocnica, a.s.
M. R. Štefánika 187/177 B,
Vranov nad Topľou, 093 27
057 / 4865 627

Spádové oblasti
Humenné

Všeobecná nemocnica
Šibeničný vrch 4575
979 01 Rimavská Sobota
047 / 56 34 645
0905 874 858
Spádové oblasti
Rimavská Sobota
Hnúšťa
Revúca
Tornaľa

Dispečing Hnúšťa
Poliklinika Hnúšťa,
Francisciho nám. 372,
981 01 Hnúšťa
047 / 54 22 522
0918 693 595
Spádové oblasti
Rimavská Sobota
Hnúšťa
Revúca
Tornaľa

Dispečing Revúca
Šafárikova 323/2
050 01 Revúca
058 / 44 24 041
0918 402 512
Spádové oblasti
Rimavská Sobota
Hnúšťa
Revúca
Tornaľa

Dispečing Tornaľa
Mierová 54/109,
982 01 Tornaľa
047 / 55 22 388
0907 800 716
Spádové oblasti
Rimavská Sobota
Hnúšťa
Revúca
Tornaľa

Nemocnica na okraji mesta, n.o. Partizánske
Nová nemocnica 511,
958 01 Partizánske
0917 096 318
038 / 74 73 352
Spádové oblasti
Partizánske

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves
053 / 4199 688
0918 645 919
0918 773 425
Spádové oblasti
Spišská Nová Ves

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1,
048 01 Rožňava
058 / 7771 225
0917 445 051
0905 596 338
Spádové oblasti
Rožňava

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Veľkoblahovská 23
929 01 Dunajská Streda
031 / 55 71 184
0905 852 689
0918 710 005
Spádové oblasti
Dunajská Streda
Šamorín
Veľký Meder

Nemocnica am. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník
0905 865 755
0905 865 554
ved. vodič: 0905 865 787

Spádové oblasti
Svidník
Stropkov

Rastislavova 77,
040 01 Košice

Kontakt:
0905 062 999
0905 335 066

Spádové oblasti
Košice
Košice okolie

Poliklinika ProCare Prešov
Jurkovičova 19
080 01 Prešov
051 / 7563 669
NON STOP kontakt:
0917 317 571
Spádové oblasti
Prešov

Cenník

Cenník za dopravu platný od 1. 8. 2023

Pacient s príkazom na prepravu 0.10 € / km
Sprievod (ak je uvedený v príkaze na prepravu, max 1 osoba) 0.10 € / km
Sprievod (ak nie je uvedený v príkaze na prepravu, resp. 2. ďalšia osoba) 0.80 € / km
Samoplatca Pracovné dni od 6:00 do 18:00 do 10 km (platí prepravu tam aj späť) 8 €
Samoplatca Pracovné dni od 6:00 do 18:00 nad 10 km (platí prepravu tam aj späť) 0.80 € / km
Samoplatca Pracovné dni od 18:00 do 6:00 hod. (platí prepravu tam aj späť) 2 € / km
Samoplatca Víkendy a sviatky (platí prepravu tam aj späť) 2 € / km
Samoplatca Príplatok za prevoz v osobitnom režime – chodiaci pacient (INF, COVID a pod.)(platí prepravu tam aj späť) 20 €
Samoplatca Príplatok za prevoz v osobitnom režime – imobilný pacient (INF, COVID a pod.)(platí prepravu tam aj späť) 40 €
Preprava imobilného pacienta – asistencia (ak je potrebný pomocník, resp. druhý vodič DZS pre výpomoc na naloženie/ vyloženie pacienta, resp. manipulácia vodiča s imobilným pacientom mimo naloženia / vyloženia do / z vozidla DZS – na tento poplatok sa nevzťahujú ustanovenia o oslobodení od poplatkov za dopravu)
Pracovné dni 5.00 € / jazda
Víkendy a sviatky 10.00 € / jazda
Batožina (1 ks batožiny bezplatne, vozíky a ostatná batožina sú spoplatnené) 2.00 € / km

 

Spoločnosť je platcom DPH. Všetky ceny sú s DPH.
Stiahnite si cenník za dopravu alebo komplexný cenník služieb Dopravnej zdravotnej služby

a) zaradení do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
b) ktorým sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
c) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
d) ktorým sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom,
e) ktorí sú nositeľom ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
f) ktorí sú dieťaťom, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, alebo ktorý je dieťaťom, o ktoré sa osobne stará iná fyzická osoba na základe rozhodnutia súdu,
g) ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení,
h) ktorým sa poskytuje sociálna služba krízovej intervencie.

Deti do veku 6 rokov života a doprovod dieťaťa, max. 1 osoba, každá ďalšia osoba platí 0,60 € / km.

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.