Prejsť na obsah

Služby

Pracovisko urgentného príjmu našej nemocnice poskytuje pacientom nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier.
Vyšetrenie je realizované pacientom prichádzajúcim do nemocnice s akútnym zhoršením zdravotného stavu  v  doprovode  posádok RLP, RZP, resp. odoslaným ambulantným lekárom, alebo z ambulancie pohotovostnej služby prípadne samostatne prichádzajúcim pacientom na pracovisko urgentného príjmu.
Pri nejednoznačných príznakoch akútneho stavu je pacient registrovaný na recepcii urgentného príjmu, kde je zdravotný stav pacienta prvotne zhodnotený triážnou sestrou.
V prípade jednoznačnej identifikácie príznakov akútneho stavu je v rámci pavilónového typu nemocnice pacient transportovaný priamo na príslušné špecializované pracovisko UP chirurgickú ambulanciu, ambulanciu vnútorného lekárstva, neurologickú ambulanciu, gynekologickú ÚPS, resp. v prípade indikácie pre  systémovú trombolýzu na rádiodiagnostické pracovisko.
Deťom do dovŕšenia 19 roku je akútna starostlivosť poskytovaná na pediatrickom oddelení s výnimkou úrazov, ktoré sú ošetrované na chirurgickej ambulancii.
Pracovisko urgentného príjmu tvorí:

  • priestranná odvetrateľná čakáreň
  • dve vyšetrovne – v rámci urgentného príjmu sú zriadené dve dispozične prepojené vyšetrovne. Jedna vyšetrovňa je určená pre chirurgický pacientov, druhá pre
  • expektačná miestnosť s polohovateľnými lôžkami s monitorovacím systémom vitálnych funkcií a infúznymi pumpami, kreslom pre kardiakov,
  • izolačná miestnosť – kde pri podozrení na infekčné ochorenie je zabezpečená izolácia pacienta do transportu pacienta na špecializované pracovisko
  • sádrovňa

Pacientom zaregistrovaným a vyšetreným na urgentnom príjme, ktorých zdravotný stav obmedzuje mobilitu, zabezpečíme komplexný transport na jednotlivé špecializované pracoviská zabezpečujúce potrebnú diagnostiku resp. poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
Pacientom po absolvovaní ambulantného ošetrenia nespôsobilým na transport domov prostredníctvom hromadnej dopravy, resp. taxi služby alebo vlastnej dopravy, zabezpečujeme prepravu realizovanú Dopravnou zdravotnou službou.
Veríme, že nový spôsob a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti prispejú ku skvalitneniu starostlivosti o vás.

1. Registrácia pacientov – príjem
Po príchode na oddelenie urgentného príjmu je potrebné sa zaregistrovať na recepcii Urgentu, kde náš pracovník zaznamená vaše identifikačné údaje do nemocničného informačného systému.
K registrácii pacienta požadujeme:

  • preukaz poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu
  • zoznam chorôb a liekov, ktoré pacient užíva
  • kontakt na príbuzných pre prípad potreby informovania

2. Zhodnotenie zdravotného stavu pacienta
Následne vás vyzveme na prvotné zhodnotenie vášho stavu, tzv. triáž, pri ktorej triážny pracovník zhodnotí vaše ťažkosti, celkový zdravotný stav a podľa presne stanovených kritérií vás zatriedi do adekvátnej kategórie s farebným odlíšením, ktoré bude zodpovedať naliehavosti vášho stavu.
Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom na prežitie a na celkové uzdravenie.
3. Čakanie na ošetrenie pacienta
Jednotlivé farebné skupiny sa líšia nielen naliehavosťou, ale aj časovým obdobím, počas ktorého vás zavoláme na ošetrenie. Skupiny červenej a oranžovej farby signalizujú najvyššiu prioritu – ohrozenie života a nutnosť okamžitého vyšetrenia, ostatné farebné skupiny znamenajú, že váš život nie je v ohrození, a preto vás na ošetrenie zavoláme hneď, ako to bude možné.
4. Dĺžka čakania na definitívne ošetrenie
Pacienti s náhlou zmenou zdravotného stavu sú vyšetrovaní a ošetrovaní podľa stupňa závažnosti a dynamiky vývoja tejto zmeny a až sekundárne podľa poradia príchodu na pracovisko urgentného príjmu.
Chceme vás však ubezpečiť, že počas celej doby čakania na ošetrenie vás bude priebežne kontrolovať a monitorovať  triážna sestra, aby včas zachytila akúkoľvek zmenu vašich doterajších ťažkostí.
Vážení pacienti, prosíme vás o trpezlivosť, keďže dĺžku vášho čakania bude ovplyvňovať potreba ošetrovania pacientov s naliehavejšími stavmi alebo až ohrozením života.

Triáž je proces triedenia pacientov do farebných skupín, ktoré zodpovedajú závažnosti zdravotného stavu pacienta a naliehavosti definitívneho ošetrenia na urgentnom príjme.
Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom na prežitie a na celkové uzdravenie.

Poplatok 2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby.
Poplatok 10 eur v ostatných prípadoch.
Poistenec je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c)
1. v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku, to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom ako bolo doporučené lekárom.
2. ak poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny (nezahŕňa čas čakania na ošetrenie)
3. ak bol poistenec následne prijatý do ústavnej starostlivosti.
5. ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgán sociálno- právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
6. ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Janského plakety
7. ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)