Prejsť na obsah
Nemocnica Galanta

Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

Kontakt
Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Tel: +421 (0) 31 783 3482

O oddelení

CENTRÁLNE OPERAČNÉ SÁLY

Oddelenie centrálnych operačných sál v galantskej nemocnici bolo zriadené v roku 2004. K oddeleniu sa organizačne pričlenilo oddelenie centrálnej sterilizácie a v tejto koncepcií pracuje dodnes. Pracovný tím tvorí primár oddelenia, vedúca sestra oddelenia, operačné sestry, sanitári a pomocný pracovník v zdravotníctve, ktorí zabezpečujú nepretržitý chod prevádzky. Upratovacie práce v operačných sálach zabezpečuje upratovacia čata.

Prvoradou úlohou oddelenia je organizačne zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku operačných sál za aseptických podmienok na základe predložených požiadaviek operačných oddelení, t. j. personálne obsadiť a materiálno-technicky zabezpečiť požadované operačné výkony na najvyššej profesionálnej úrovni. Ďalšou úlohou je edukačná výchova personálu pre zvládanie všetkých úloh plynúcich z nárokov jednotlivých oddelení. Popis činností je zahrnutý v prevádzkovom poriadku oddelenia.

ŠTRUKTÚRA ODDELENIA

Sála č. 1-2 úrazová chirurgia a ortopédia, 6. poschodie
Sála č. 5 urológia, 8. poschodie
Sála č. 6 všeobecná chirurgia, 8. poschodie
Sála č. 8 gynekológia + zákroková sála, 9. poschodie
Sála č. 9 sekčná sála, 10. poschodie
Sála – jednodňová zdravotná starostlivosť, 7. poschodie

Na odd. COS operačné sestry, sanitári a PZZ pracujú v jednozmennej prevádzke, ktorá začína o 7:00 ho do 15:30 hod.

Na pravidelných každodenných ranných poradách sa pod vedením vedúcej sestry COS a účasti personálu v prvom rade zhodnotí činnosť v pohotovostných službách (ÚPS) a následne pripravenosť k plánovanému operačnému programu, reagujúc na všetky aktuálne požiadavky, personálne aj materiálne, kladené na oddelenie COS materskými oddeleniami.

Operačné sály sa využívajú v plnej miere aj mimo bežnú pracovnú dobu, z dôvodu neodkladných operačných výkonov, akými sú náhle príhody brušné, úrazy, cisárske rezy prípadne akútne zákroky. Prevádzku oddelenia v pohotovostných službách, zabezpečujú dve službukonajúce operačné sestry v čase od 15:30 – 7:00 nasledujúceho dňa.

Na oddelení COS sa pravidelne vykonávajú odborné semináre, v rámci sústavného vzdelávania, v ktorých si operačné sestry a ostatný personál zvyšujú profesionálny rozhľad.

ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE

Oddelenie Centrálnej sterilizácie v Nemocnici Sv. Lukáša v Galante od roku 1981 poskytuje zdravotnícke výkony sterilizácie a inej dekontaminácie. V základnom spektre svojej činnosti sa OCS opieralo o vôbec prvú koncepciu odboru zo začiatku roku 1981, ktorej základnou myšlienkou bolo zosúladenie sterilizácie a inej dekontaminácie na OCS so substerilizáciou a s používaním jednorazových zdravotníckych pomôcok. Prvé kroky prevádzkovania oddelenia vzhľadom na prístrojové vybavenie umožňovali používanie iba termických sterilizačných postupov. Mohutný rozvoj diagnostických a terapeutických postupov a zákrokov si vyžiadal v rámci prevencie a šírenia nozokomiálnych nákaz aj zavedenie a uplatňovanie variabilných spôsobov sterilizácie a dekontaminácie. Pod tlakom týchto skutočností prišlo priebežne k zmenám vo vecnom a prístrojovom vybavení oddelenia. Vybavenie umožnilo rozšírenie spektra používaných sterilizačných a iných dekontaminačných postupov o nízkoteplotné sterilizačné postupy a dezinfekčné metódy za používania nových biocidov – vyšší stupeň dezinfekcie, čo umožnilo dekontamináciu optických prístrojov, termolabilných ZP k opakovanému použitiu v kontrolovanom systéme kvality.

Variabilnosť požívaných postupov si vynútila aj zmenu využívania sterilizačných obalov. Boli zavedené do praxe vhodnejšie a praktickejšie kombinované sterilizačné obaly – papier/fólia.

Náplňou odboru je príprava sterilnej ZP tak, aby jej používanie neohrozilo priamo alebo nepriamo zdravie alebo bezpečnosť pacienta, zdravie a bezpečnosť zamestnancov zdravotníckych zariadení. Transformácia kontaminovanej ZP na sterilnú prebieha v overenom a pravidelne kontrolovanom systéme kvality.

Úsek sterilizácie zásobuje zložky lôžkovej a ambulantnej liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia dohodnutým okruhom sterilných ZP výmenným a doplňovacím spôsobom.

K dnešnému dňu oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje aj predsterilizačnú prípravu formou kontajnerového systému, s využitím automatu na dekontamináciu inštrumentov, endoskopického inštrumentária a zdravotníckej pomôcky – automatická umývačka. Zavedenie automatizovanej dekontaminácie kontajnerovým systémom znižuje riziko šírenia nozokomiálnych nákaz, čím zvyšuje kvalitu bezpečne poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Na oddelení sa vykonáva sterilizácia
Fyzikálna metóda – sterilizácia vlhký teplom
Chemická metóda – formaldehydová sterilizácia

ČLENENIE OCS

Úsek sterilizácie sa člení:

  • Nečistá prevádzka
  • Poločistá prevádzka
  • Čistá prevádzka
  • Riadiaca časť

Centrálna sterilizácia je srdcom každého zdravotníckeho zariadenia a dnes si už nevieme predstaviť chirurgické odbory bez kontinuálneho prísunu sterilných zdravotníckych pomôcok, ktoré toto oddelenie zabezpečuje.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)