Prejsť na obsah

Dni zdravia

Aktívny záujem a starostlivosť o zdravie zamestnancov vnímame ako neoddeliteľnú súčasť ponuky firemných benefitov. V ProCare veríme, že práve zdravý kolektív a zamestnanci, ktorí cítia podporu zamestnávateľa môžu firme pomôcť dosahovať ciele.

Dni zdravia sú cennou investíciou firmy do zdravia svojich zamestnancov

 • prehĺbenie vzťahu a lojality k materskej firme
 • lepšia zdravotná kondícia pracovného kolektívu
 • zvýšené povedomie o zdravotných témach, otázkach duševného zdravia a významu prevencie
 • znížená chorobnosť z dlhodobého hľadiska
 • o vašej firme vytvárate povedomie ako o firme, ktorá sa o svojich zamestnancov zaujíma a záleží jej na ich zdraví
 • nepriame zvýšenie motivácie a pracovného výkonu zamestnancov
 • úspora času a financií venovaných návšteve špecialistov vo vlastnej réžii
 • prehľad a povedomie o témach zdravia, výživy, životného štýlu
 • priestor na súkromný rozhovor so zdravotníkom a získanie odpovedí na otázky, ktoré ich zaujímajú
 • výsledky individ. skríningu – základný obraz o aktuálnom zdravotnom stave, upozornenie na riziká a odporúčania na ďalšie kroky
 • posilnenie vzťahu k zamestnávateľovi
 • všetky aktivity prebehnú pod strechou vašej firmy
 • minimálna priestorová a technická náročnosť ponúkaných aktivít
 • harmonogram aktivít navrhneme tak, aby sa ich zúčastnil čo možno najväčší počet zamestnancov pri minimálnom príp. žiadnom obmedzení vašej bežnej prevádzky
 • zamestnanci sa na aktivitách zúčastňujú priebežne počas dňa tak, aby to nemalo vplyv na plnenie ich agendy
 • vďaka spolupráci s kolegami zo siete 17 nemocníc a 13 polikliník, ktoré prevádzkujeme, dokážeme uspokojiť potreby klientov takmer na celom území SR
 •  snažíme sa pracovať prevažne in-house – a to tak, aby odborným garantom väčšiny aktivít boli kolegovia z internej siete
 • pri zostavovaní ponuky volíme vždy individuálny prístup a rešpektujeme predstavy klienta
 • ponúkame široký výber aktivít, ktoré majú tak medicínsky ako lifestylový charakter

Ponuka aktivít

Zoznam aktivít, z ktorých si môžete váš deň zdravia zostaviť je kombináciou alternatív, ktoré môžu prebiehať individuálne a/alebo v skupinách, pričom niektoré je možné realizovať aj online formou.

 • Pracujeme s profesionálnym analyzátorom skladby tela, ktorý sa používa v ambulanciách dietológov, športových lekárov a trénerov.
 • Výsledkom merania je presný a podrobný prehľad o širokom
  spektre telesných hodnôt objeme vody, svalstva, tukov,
  minerálov, podiele viscerálneho tuku, hodnote bazálneho
  metabolizmu, odporúčaný kalorický príjem, fyziologický vek a mnohé ďalšie
 • Výživový poradca zhodnotí aktuálny stav a pomôže s tvorbou
  jedálnička alebo cvičebného plánu
 • Individuálne merania dopĺňame o prednášky nutričného
  poradcu o zdravom stravovaní, príprave jedla, office výžive a
  pod.
 • Neinvazívne bezbolestné a rýchle vyšetrenie tuhosti ciev,
  ktoré prezradí výšku tzv. arteriálneho veku.
 • Arteriálny vek hovorí o tuhosti ciev, ich pružnosti a priechodnosti, ktoré sú podstatným ukazovateľom miery rizika vzniku cievnej príhody. Arteriálny vek 30 ročného človeka môže byť pokojne 75 rokov a platí to aj opačne.
 • Dobrou správou je, že akýkoľvek, aj horší výsledok, je zvratný zmenou spôsobu života prístupu k sebe samému, no je dôležité byť o svojom včas stave informovaný.
 • Tento typ vyšetrenia ponúkajú aj niektoré špecializované
  kardiologické ambulancie a vyšetrenie je nad rámec verejného zdravotného poistenia.
 • Pracujeme s mobilným meracím zariadením, ktoré z kvapky kapilárnej krvi vyhodnotí aktuálnu hladinu glukózy, cholesterolu alebo kyseliny močovej, ktorej zvýšená hladina je možným ukazovateľom poruchy látkovej výmeny v našom tele.
 • Odber (kvapka z kapilár prsta) je takmer bezbolestný a deje sa pod dohľadom zdravotníckeho personálu za dodržania hygienických noriem.
 • Vyhýbame sa ihlám, pracujeme s lancetami, rýchlo a bezpečne.
 • Výsledok merania nám do pár minút povie, či je dôvod navštíviť ambulanciu špecialistu.
 • Krvný tlak a jeho výška je dôležitý a často podceňovaný ukazovateľ správnosti fungovania srdcovo-cievneho systému.
 • Či sa jeho výška nachádza pod alebo vysoko nad optimálnou úrovňou častokrát ani nespozorujeme. Je preto na mieste premerať krvný tlak minimálne 1-2 krát do roka, v prípade už identifikovaných problémov treba tlak sledovať častejšie.
 • Meranie tlaku je pár minútový bezbolestný úkon, ktorý môže
  prebiehať ako sólo aktivita alebo ním dopĺňame skríning, EKG alebo diagnostiku tepien.
 • Koža je náš najväčší orgán, ktorý denne vystavujeme vplyvom vonkajšieho prostredia a slnečnému žiareniu. Zaslúži si našu pozornosť preto kontrola materských znamienok a kožných výrastkov je základ, ktorý
  by mal v rámci prevencie absolvovať každý min. 2x ročne.
 • Osobná konzultácia s dermatovenerológom dáva priestor na
  zodpovedanie otázok ohľadne kožných problémov, indikovanej liečby a klienta nasmeruje k ďalším krokom.
 • Jedna z najvyhľadávanejších aktivít, ktorá ušetrí čas venovaný návšteve kožnej ambulancie po vlastnej línii.
 • Vďaka mobilným optometrickým prístrojom premeriame v rámci základného skríningu predný segment oka, zrakovú ostrosť, dioptrie a tiež vnútro očný tlak, ktorý je jedným z indikátorov vzniku zeleného zákalu.
 • Rozšírený skríning zahŕňa aj:
  • fotenie očného pozadia, ktoré odhalí prípadné formovanie anomálií v časté u diabetikov, osôb s vysokými dioptriami a žien po pôrode
  • skríning vízusu – ktorý preveruje farbocit , priestorové videnie, strabizmus vnímanie kontrastu a základnú horizontálnu perimetriu
 • Všetky merania vykonávame bez nutnosti rozkvapkania oka
  návrat k prac. povinnostiam je preto možný prakticky okamžite.
 • Optometrické merania dopĺňame aj o ponuku dioptrických rámov, čím sa aktivita stáva komplexnou.

Vedeli ste, že väčšinu dňa trávime v nesprávnej pozícii a naša chôdza a držanie tela by mali vyzerať úplne inak? Zaradenie fyzioterapie do programu dňa zdravia je vítaná voľba bez ohľadu na charakter práce, ktorú vaši kolegovia vykonávajú.

 • Individuálna manuálna terapia a poradenstvo
 • Skupinové workshopy a prednášky
 • Cvičenie
 • Masáže

Terapia, pri ktorej sa kyslík dostáva do tela v násobne vyššej koncentrácii ako je bežne v ovzduší (vdychovaná koncentrácia je 90 95%, pričom v ovzduší je jeho prítomnosť 21%). Terapia kyslíkom ma preukázané pozitívne účinky na regeneráciu organizmu, jeho imunitný systém, energetický potenc iál, fyzickú
aj psychickú kondíciu. Zlepšuje kognitívne myslenie, prekrvenie orgánov a zmierňuje stres a chronickú únavu.

Platí pravidlo, že čím častejšie a dlhšie terapia prebieha, tým výraznejšie sú jej účinky aj keď senzitívnejšie osoby cítia zmenu už po prvom sedení.

Obľúbená aktivita, ktorá je súčasťou moderných wellbeing programov našich klientov.

 • Skúsenosti posledných rokov ukázali ako dôležitá je ochrana pred vírusmi a baktériami.
 • V každej zo siete našich nemocníc Svet zdravia pôsobí nemocničný epidemiológ verejný zdravotník, ktorý dohliada nad tvorbou a dodržiavaním epidemiologických opatrením pod strechou nemocnice.
 • Účasť epidemiológa na vašom dni zdravia vytvorí priestor na skupinové či individuálne diskusie a ukážky správnych postupov napr. správnej techniky umývania rúk, ktoré si overíme s použitím UV lampy. Tá odhalí nečistoty aj na čerstvo umytých a na pohľad čistých rukách.
 • Diskusie zamestnancov s epidemiológmi sa týkajú aj tém
  udržania hygieny v domácnosti, správneho použitia dezinfekčných prostriedkov, rezistencie na antibiotickú liečbu, či pravidiel cestovania do exotických krajín.

Jeden z najužitočnejších workshopov, počas ktorého si zamestnanci vyskúšajú praktický nácvik záchranných úkonov ako napr.:

 • resuscitácia detí a dospelých,
 • použitie AED napojeného na PC,
 • uvoľnenie cudzieho telesa z dýchacích ciest,
 • nácvik Heimlichovho a Gordonovho manévra, zotavovacej polohy,
 • prvú pomoc pri infarkte, cievnej mozgovej príhode, tepnovom krvácaní, zlomeninách, popáleniny a pod.
 • Analyzér oxidu uhoľnatého (CO) dokáže krátkym vdýchnutím do náustka prístroja určiť aktuálnu hladinu CO v pľúcach.
 • Zvýšená hladina je vo všeobecnosti zaznamenaná predovšetkým u aktívnych fajčiarov no výnimkou nie sú ani pasívni, ktorí sa v prostredí fajčiarov pohybujú.
 • Alarmujúci a motivačný charakter má pre fajčiarov test, ktorým si premerajú úroveň CO pred vyfajčením cigarety a po nej kedy dochádza k jeho prudkému zvýšeniu.

Referencie

Kontakt

Zaujala vás naša ponuka a chcete vedieť, ako by vyzeral Deň zdravia vo vašej firme? Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Zuzana Hrušovská
+421 911 044 733

Kontaktný formulár

Spracovanie osobných údajov(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.