Prejsť na obsah

Urgentný príjem Rimavská Sobota

Pracovisko urgentného príjmu našej nemocnice poskytuje pacientom nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier.

Benefity

 • Starostlivosť 24/7

  Urgentný príjem našej nemocnice je pracoviskom s nepretržitou činnosťou 24 hodín denne 7 dní v týždni.

 • Erudovaný tím lekárov a sestier

  Poskytujeme nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier.

 • Triedenie pacientov

  Vďaka novému spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom.

Služby

 • Urgentný príjem

  Pracovisko urgentného príjmu našej nemocnice poskytuje pacientom nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier.

  Viac
 • Príjem pacientov

  Po príchode je potrebné sa zaregistrovať na recepcii v čakárni urgentného príjmu, kde pracovník zaznamená vaše identifikačné údaje do nemocničného informačného systému.

  Viac
 • Triedenie pacientov

  Triáž je proces triedenia pacientov do farebných skupín, ktoré zodpovedajú závažnosti zdravotného stavu pacienta a naliehavosti definitívneho ošetrenia na urgentnom príjme.

  Viac
 • Poplatky na urgentnom príjme

  Za ošetrenie sa platí 10 €. Ak sa v okrese neposkytuje ambulantná pohotovostná služba alebo ak bol pacient na urgent odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby, poplatok je 2 €.

  Viac

Urgentný príjem

Pracovisko urgentného príjmu našej nemocnice poskytuje pacientom nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier.

Vyšetrenie je realizované pacientom prichádzajúcim do nemocnice s akútnym zhoršením zdravotného stavu v doprovode posádok RLP, RZP, resp. odoslaným ambulantným lekárom, alebo z ambulancie pohotovostnej služby prípadne samostatne prichádzajúcim pacientom na pracovisko urgentného príjmu.

Pri nejednoznačných príznakoch akútneho stavu je pacient registrovaný na recepcii urgentného príjmu, kde je zdravotný stav pacienta prvotne zhodnotený triážnou sestrou.

V prípade jednoznačnej identifikácie príznakov akútneho stavu je v rámci pavilónového typu nemocnice pacient transportovaný priamo na príslušné špecializované pracovisko UP chirurgickú ambulanciu, neurologickú ambulanciu, gynekologickú ambulanciu, psychiatrickú ambulanciu, resp. v prípade indikácie pre systémovú trombolýzu na rádiodiagnostické pracovisko.

Deťom do dovŕšenia 19 roku je akútna starostlivosť poskytovaná na pediatrickom oddelení s výnimkou úrazov, ktoré sú ošetrované na chirurgickej ambulancii.

Pracovisko urgentného príjmu tvorí:

• priestranná odvetrateľná čakáreň s vyhradeným priestorom pre sestru realizujúcu triaž – moderný systém triedenia pacientov
• vyšetrovňa
• expektačná miestnosť so štyrmi elektricky polohovateľnými lôžkami s monitorovacím systémom vitálnych funkcií a infúznymi pumpami, kreslom pre kardiakov,
• izolačná miestnosť – kde pri podozrení na infekčné ochorenie je zabezpečená izolácia pacienta do transportu pacienta na špecializované pracovisko

Pacientom zaregistrovaným a vyšetreným na urgentnom príjme, ktorých zdravotný stav obmedzuje mobilitu, zabezpečíme komplexný transport na jednotlivé špecializované pracoviská zabezpečujúce potrebnú diagnostiku resp. poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Pacientom po absolvovaní ambulantného ošetrenia nespôsobilým na transport domov prostredníctvom hromadnej dopravy, resp. taxi služby alebo vlastnej dopravy, zabezpečujeme prepravu realizovanú Dopravnou zdravotnou službou.

Veríme, že nový spôsob a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti prispejú ku skvalitneniu starostlivosti o Vás.

Vedúca lekárka

 • MUDr. Júlia Slezáková

  Od ukončenia štúdia na LF UK Bratislava v roku 2011 pracuje na oddelení vnútorného lekárstva v nemocnici Rimavská Sobota. Atestovala v odbore vnútorné lekárstvo v roku 2017.

  Viac

Kontakty

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Telefonický kontakt
+421 475612 366

Poloha v nemocnici
Urgentný príjem sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží internistického pavilónu – Blok C na ul. Šrobárova 2619, Rimavská Sobota.

Galéria

Príjem pacientov

1. Registrácia pacientov – príjem

Po príchode na pracovisko urgentného príjmu je potrebné sa zaregistrovať na recepcii v čakárni Urgentného príjmu, kde náš pracovník zaznamená vaše identifikačné údaje do nemocničného informačného systému.

K registrácii pacienta požadujeme:

• preukaz poistenca
• zdravotnú dokumentáciu
• zoznam chorôb a liekov, ktoré pacient užíva
• kontakt na príbuzných pre prípad potreby informovania

2. Zhodnotenie zdravotného stavu pacienta

Následne vás vyzveme na prvotné zhodnotenie vášho stavu, tzv. triáž, pri ktorej triážny pracovník zhodnotí vaše ťažkosti, celkový zdravotný stav a podľa presne stanovených kritérií vás zatriedi do adekvátnej kategórie s farebným odlíšením, ktoré bude zodpovedať naliehavosti vášho stavu.

Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom na prežitie a na celkové uzdravenie.

3.Čakanie na ošetrenie pacienta

Jednotlivé farebné skupiny sa líšia nielen naliehavosťou, ale aj časovým obdobím, počas ktorého vás zavoláme na ošetrenie. Skupiny červenej a oranžovej farby signalizujú najvyššiu prioritu – ohrozenie života a nutnosť okamžitého vyšetrenia, ostatné farebné skupiny znamenajú, že váš život nie je v ohrození, a preto vás na ošetrenie zavoláme hneď, ako to bude možné.

4.Dĺžka čakania na definitívne ošetrenie

Pacienti s náhlou zmenou zdravotného stavu sú vyšetrovaní a ošetrovaní podľa stupňa závažnosti a dynamiky vývoja tejto zmeny a až sekundárne podľa poradia príchodu na pracovisko urgentného príjmu.

Chceme vás však ubezpečiť, že počas celej doby čakania na ošetrenie vás bude priebežne kontrolovať a monitorovať triážna sestra, aby včas zachytila akúkoľvek zmenu vašich doterajších ťažkostí.

Vážení pacienti, prosíme vás o trpezlivosť, keďže dĺžku vášho čakania bude ovplyvňovať potreba ošetrovania pacientov s naliehavejšími stavmi alebo až ohrozením života.

Triedenie pacientov

Triáž je proces triedenia pacientov do farebných skupín, ktoré zodpovedajú závažnosti zdravotného stavu pacienta a naliehavosti definitívneho ošetrenia na urgentnom príjme.

Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom na prežitie a na celkové uzdravenie.

Poplatky na urgentnom príjme

• Za ošetrenie na urgentnom príjme sa v čase od 22. hod. do 7. hod., v čase od 16. do 22. hod. v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja od 7. do 22. hod. ak pacient nebol odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby platí poplatok 10 €
• Ak sa v okrese neposkytuje ambulantná pohotovostná služba, alebo ak bol pacient na urgentný príjem odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby, poplatok je v čase od 16. do 22. hod. v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja od 7. do 22. hod. 2 €.

Dôvody oslobodenia od poplatku:

• ak dôvodom ošetrenia je akútny úraz bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom ako bolo odporučené lekárom
• poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,
• následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
• poistenec je maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
• zdravotná starostlivosť bola poskytnutá nositeľovi ocenenia najmenej zlatej Janského plakety v ústavnej pohotovostnej službe
• zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v súvislosti s tehotenstvom v ústavnej pohotovostnej službe

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)