Prejsť na obsah

Hygiena práce a pracovného prostredia

Dohľad nad prácou a pracovným prostredím na území celej SR vykonávajú tímy odborníkov z oblasti preventívneho pracovného lekárstva v Bratislave, Nitre, Žiari nad Hronom, Banskej Bystrici a Košiciach.

Portfólio služieb

V rámci posudzovania zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vykonávame:

 • kategorizáciu prác na základe posúdenia zdravotného rizika vyplývajúceho zo zistených skutočností,
 • akreditované merania faktorov práce a pracovného prostredia,
 • hodnotenie celkovej fyzickej záťaže, lokálnej záťaže malých svalových skupín predlaktia a ruky (integrovanou elektromyografiou – EMG) a polohovej záťaže z hľadiska fyziológie práce,
 • návrhy ergonomických opatrení na redukciu nadmernej fyzickej záťaže (najmä z dlhodobej, nadmernej, jednostrannej záťaže – DNJZ) vyplývajúcej z rôznych pracovných činností,
 • tvorbu odbornej dokumentácie pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci v zmysle platnej legislatívy,
 • tvorbu odporúčaní o náplni a minimálnej frekvencii lekárskych preventívnych prehliadok pre jednotlivé pracovné činnosti na základe posúdenia zdravotných rizík.

Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia

Disponujeme laboratóriom vykonávajúcim akreditované skúšky podľa normy ISO/IEC 17025 na meranie faktorov pracovného prostredia. Pracovníci Oddelenia objektivizácie fyzikálnych faktorov sa verejne zaväzujú k dodržiavaniu dôvernosti informácií získaných alebo vytvorených počas vykonávania odborných činností.
Osvedčenie o akreditácii č. S-306, SNAS Bratislava

Merania faktorov pracovného prostredia

 • hluk
 • vibrácie
 • pevný aerosól
 • parametre tepelno – vlhkostnej mikroklímy
 • osvetlenie

Zabezpečujeme tiež objektivizáciu ďalších chemických a karcinogénnych faktorov, optického žiarenia, elektromagnetického poľa a pod.

Prostredníctvom tímu špecialistov vykonávame hodnotenia

 • celkovej fyzickej záťaže,
 • lokálnej záťaže malých svalových skupín predlaktia a ruky (integrovanou elektromyografiou – EMG),
 • polohovej záťaže z hľadiska fyziológie práce.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.