Prejsť na obsah
Železničná nemocnica Košice

Pracovná zdravotná služba

Ordinačné hodiny
 • Pondelok 06:30 - 14:30
 • Utorok 06:30 - 14:30
 • Streda 06:30 - 14:30
 • Štvrtok 06:30 - 14:30
 • Piatok 06:30 - 14:30
Kontakt
Masarykova 9, 040 01 Košice
055/229 5981 Ambulancia pracovného lekára

055/229 5895 Odberová miestnosť č.1

055/229 5809 Objednávanie pacientov

055/229 5844 Odberová miestnosť č. 2

055/229 5778 Ambulancia všeobecného lekára

055/229 5724 Ambulancia všeobecného lekára

055/229 5872 Fotopletyzmograf

O oddelení

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania, pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia s dôrazom na zdravotnú, pracovnú a funkčnú spôsobilosť zamestnancov.

VÁŽENÍ ZAMESTNÁVATELIA,

Ešte ste nenašli spôsob, ako zabezpečiť čo najefektívnejšie a komplexne v celom balíku pracovnú zdravotnú službu v zmysle platných zákonov č. 124/2006 Z.z. o BOZP- § 26-Pracovná zdravotná služba s účinnosťou od 1.7.2006 a 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornosť s účinnosťou od 14. júla 2006 ?

Pracovná zdravotná služba Železničného zdravotníctva s.r.o. Košice, Vám ponúka realizáciu týchto služieb dodávateľským spôsobom na základe uzavretej zmluvy.

Služby poskytuje prostredníctvom Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach a železničných lekárskych staníc v Prešove, Poprade, Humennom, Spišskej N. Vsi, Margecanoch, Starej Ľubovni, Michaľanoch, V. Kapušanoch, Čiernej nad/Tisou, Plešivci.

DEFINÍCIA

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania, pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia s dôrazom na zdravotnú, pracovnú a funkčnú spôsobilosť zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba garantuje najlepšiu prevenciu na zníženie nákladov za odškodnenie chorôb z povolania , alebo iných ochorení súvisiacich s prácou a pracovných úrazov.

Pracovná zdravotná služba zabezpečí u všetkých zamestnávateľov dohľad:

 • nad pracovnými podmienkami
 • nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou
 • odborné poradenstvo

Pracovnú zdravotnú službu realizujeme komplexne a multidisciplinárne úmerne rizikovosti pracovného prostredia a práce.

PONÚKAME ZABEZPEČENIE

Dohľadu nad pracovnými podmienkami:

 • identifikáciu nebezpečných faktorov pracovného prostredia,
 • sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom,
 • kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík,
 • vypracovanie posudkov o riziku,
 • kategorizáciu pracovných činností a návrhy na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov.

DOHĽADU NAD ZDRAVOTNÝM STAVOM ZAMESTNANCOV V SÚVISLOSTI S VYKONÁVANOU PRÁCOU

Realizujeme povinné preventívne prehliadky

 • vstupné
 • periodické
 • pri zmene pracovného zaradenia

Po prerušení práce zo zdravotných dôvodov na viac ako 6 mesiacov:

 • výstupné
 • mimoriadne
 • následné

Za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu

Preventívne prehliadky budú zohľadňovať riziká práce a pracovného prostredia

Rekondičné pobyty vo vzťahu k práci neinternátnou formou

Rehabilitačné programy

Preventívne akcie:

 • očkovanie proti chrípke
 • hepatitíde,…

ODBORNÉ PORADENSTVO V OBLASTI OCHRANY A KLADNÉHO OVPLYVŇOVANIA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV

 • Organizovanie systému prvej pomoci na pracoviskách (školenia a odborný výcvik na poskytovanie prvej pomoci)
 • Výchova k zdraviu, vzdelávanie zamestnancov a zamestnávateľov:
  – v oblasti pozitívnych a negatívnych vplyvov práce a pracovných podmienok na zdravie,
  – v oblasti preventívnych opatrení na ochranu zdravia.

POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

zamestnancovi (písomne):

 • o zdravotnom stave a spôsobilosti na prácu,
 • o nebezpečenstvách, zdravotných rizikách pri práci a o ochrane pred nimi.

zamestnávateľovi (písomne):

 • o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ev. preradenia na inú vhodnú prácu,
 • o dohľade nad pracovnými podmienkami, výsledky biologických expozičných testov.

BOZP (písomne):

 • o skupinový výsledok zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,
 • o dohľade nad pracovnými podmienkami, výsledky biologických expozičných testov.

ÚVZ, RÚVZ (písomne):

 • o príčinách nebezpečenstiev a zdravotných rizík,
 • výsledky individuálneho a kolektívneho posúdenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci.

SPOLUPRÁCA S POSKYTOVATEĽMI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI:

 • s úradom verejného zdravotníctva SR a RÚVZ,
 • so sociálnou poisťovňou,
 • so zdravotnými poisťovňami,
 • s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,
 • s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy,
 • s inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti práce,
 • so vzdelávacími ustanovizňami.

ZABEZPEČUJEME

 • zhodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov,
 • zhodnotenie vplyvu faktorov pracovného prostredia na stav pracovných podmienok,
 • poradenstvo zamestnávateľovi, vypracovanie programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, vyhodnocovanie nových nariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
 • lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci spolu s posudkom o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
 • školenie zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci i organizovanie systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života.

OPRÁVNENIE

Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o., získalo rozhodnutím ÚVZ SR dňa 6.10.2006 oprávnenie pod č. OPPL-6077/2006-Oj na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa §10 ods.7 písm.a) zákona č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 21 ods.9 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

NÁŠ TÍM

ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE s.r.o. Ručí za poskytovanie odbornej a kvalitne vykonanej práce v rámci celého rozsahu pracovnej zdravotnej služby!

Vedúcou tímu pracovnej zdravotnej služby

 • má atestáciu I. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo a špecializáciu v odbore Hygiena práce a pracovné lekárstvo so zameraním na klinické pracovné lekárstvo,
 • vlastní licenciu vydanú Slovenskou lekárskou komorou na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v odbore pracovné lekárstvo,
 • je súdnym znalcom v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie choroby z povolania.

Členmi tímu pri vykonávaní dohľadu nad zdravím zamestnancov sú:

 • lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo prvého stupňa – získal certifikát závodnej zdravotnej služby.
 • zdravotná sestra.

S ďaľšími odborníkmi budeme operatívne spolupracovať podľa konkrétnej problematiky a potrieb.

Na činnosti Pracovnej zdravotnej služby Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. sa budú podieľať aj ďalší odborníci ambulantnej zdravotnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)