Prejsť na obsah

ONKOLOGICKÉ KOMPETENČNÉ CENTRUM MICHALOVCE

Komplexná onkologická liečebno-preventívna starostlivosť s najmodernejším vybavením.

Región Zemplína je z medicínskeho hľadiska dlhodobo charakteristický vysokým výskytom zhubných nádorov s prevažujúcim podielom pokročilejších štádií choroby, starnutím populácie i s vysokou environmentálnou záťažou, čo dáva reálny predpoklad stáleho nárastu incidencie zhubných nádorov v tomto regióne. Hlavne tieto dôvody viedli v minulosti k rozhodnutiu vybudovať onkologické pracovisko práve v Michalovciach.
Onkologické kompetenčné centrum v Michalovciach zabezpečuje komplexnú onkologickú liečbu kuratívnu i paliatívnu všetkých solídnych tumorov.

 • chemoterapiou – intravenóznou, subkutánnou, perorálnou
 • biologickou liečbou
 • imunoterapiou
 • hormonálnou liečbou
 • podpornú liečbu pre pacientov s progredujúcim nevyliečiteľným malígnym ochorením
 • podávanie krvných derivátov
 • odber krvi na hematologické, sérologické a iné vyšetrenie pred chemoterapiou a pred kontrolnými vyšetreniami
 • odľahčujúce abdominálne a pleurálne punkcie
 • konziliárnu činnosť
 • dispenzárnu starostlivosť pacientov po liečbe
 • vedecko – výskumnú činnosť
 • odborné špecializované ošetrovateľské služby

Lôžková časť

Lôžková časť oddelenia disponuje 50 dvoj- a trojlôžkovými izbami, ktoré sú rozmiestnené do troch samostatných ošetrovacích jednotiek.

LÔŽKOVÁ ČASŤ PRÍZEMIE (PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ) 
Na prízemí budovy sa nachádza ošetrovacia jednotka paliatívnej starostlivosti s 12 lôžkami so samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, sociálnymi zariadeniami, chladničkou pre pacientov a televíznym prijímačom.

LÔŽKOVÁ ČASŤ 1. POSCHODIE – RADIAČNÁ ONKOLÓGIA
Ošetrovacia jednotka s 19 lôžkami (z toho je jedna izba nadštandardná, 1-lôžková) je vybavená samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, dennou miestnosťou s chladničkou, LCD TV prijímačom a sociálnymi zariadeniami.

LÔŽKOVÁ ČASŤ 2. POSCHODIE – KLINICKÁ ONKOLÓGIA
Umiestnená je na 2. poschodí budovy a disponuje 19 lôžkami (z toho je jedna izba nadštandardná, 2-lôžková) je vybavená samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, dennou miestnosťou s chladničkou, LCD TV prijímačom a sociálnymi zariadeniami.
V lôžkovej časti poskytujeme komplexnú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov nielen z nášho okresu, ale aj z okresov Sobrance, Humenné, Vranov nad Topľou, Trebišov, Snina, Medzilaborce.

Zabezpečujeme kuratívnu a paliatívnu starostlivosť zahŕňajúcu:

 • chemoterapiu všetkých solídnych tumorov a lymfómov
 • liečbu akútnej toxicity po chemoterapii ( aj nadregionálne)
 • paliatívnu liečebnú ošetrovateľskú starostlivosť u nevyliečiteľne chorých v súlade s najnovšími platnými poznatkami ( aj nadregionálne)

Návštevné hodiny na oddelení sú denne od 13.00 hod do 18.00 hod.
Mimo určené hodiny návštevy povoľuje primár oddelenia (zástupca primára) alebo ním určený lekár.

Ambulantná časť

AMBULANTNÁ CHEMOTERAPIA (G002)
Úsek ambulantnej chemoterapie je jednou zo základných zložiek každého komplexného onkologického centra. Pacientom je tu aplikovaná najúčinnejšia a najmodernejšia liečba, identická ako na špičkových slovenských alebo zahraničných pracoviskách. Od augusta 2012 je pracovisko zrekonštruované a vďaka tomu majú pacienti možnosť okrem vysoko profesionálnej odbornej starostlivosti absolvovať liečbu bez nutnosti hospitalizácie v komfortných, klimatizovaných priestoroch. Počas liečby majú možnosť pohodlne sledovať televíziu alebo sa venovať iným príjemným aktivitám pri zachovaní potrebného pohodlia. Liečia sa tu všetky typy solídnych nádorov a nádory lymfatických uzlín vo všetkých štádiách. V odbornej oblasti je pracovisko schopné plne konkurovať svojou úrovňou podobným typom pracovísk v rámci krajských miest. Očakáva sa, že incidencia nádorových chorôb bude v Slovenskej republike i naďalej narastať a veríme, že v týchto moderných priestoroch privítame všetkých pacientov, ktorí túto onkologickú liečbu potrebujú alebo budú potrebovať.

Lekári:
MUDr. Radovan Barilla, PhD
MUDr. Renáta Šikrová
Sestry:
Jana Siváková
Helena Kachničová

Ordinačné hodiny
Pondelok – piatok: 7.30 – 14.30 hod. (odbery, vyšetrenie pacientov, liečba)

AMBULANCIA KLINICKEJ ONKOLÓGIE (G001)
(situovaná je pri vstupe do budovy)
Zabezpečuje dispenzárnu starostlivosť o pacientov po onkologickej liečbe do 5 rokov, konziliárnu činnosť, odbery biologického materiálu u ambulantných pacientov, príjem pacientov na lôžkové oddelenie

POKO AMBULANCIA (G-101)
V POKO ( poliklinické oddelenie klinickej onkológie) ambulancii je zabezpečovaná dlhodobá, doživotná dispenzárna starostlivosť onkologických pacientov z regiónu. Spracováva a dopĺňa údaje o zhubných nádoroch v rozsahu určenom Národným centrom zdravotníckych informácii a odosiela hlásenky do Národného onkologického registra. Zabezpečuje plánovanie rádioterapie, dozimetriu, zaistenie prevádzky a kontroly kvality rádioterapeutických prístrojov.

RADIAČNÁ ONKOLÓGIA
Radiačná onkológia patrí medzi najmladšie odbory medicíny. Je aplikovaná približne u 60 % onkologických pacientov.Je to liečebná metóda, ktorá využíva na liečbu zhubných a nezhubných ochorení ionizujúce žiarenie, najčastejšie elektromagnetické fotónové žiarenie.

Pracovisko je vybavené novým lineárnym urýchľovačom firmy Elekta, ktorý bol inštalovaný v roku 2013 a je vybavený mnoholistovým kolimátorom a portálovým zobrazovaním. Liečime dospelých pacientov so všetkými nádorovými ( aj nenádorovými ) ochoreniami.

PRACOVISKO EXTERNEJ RÁDIOTERAPIE (G005)
Prevádzka na lineárnom urýchľovači
(situovaná je na prízemí budovy)

Rádiologickí technici:
Šarolta Kanóczová
Milena Kulcsárová
Bc. Igor Poľaško

Ordinačné hodiny:
Po – Pia 7.30 – 14.30 ambulantní pacienti ráno , noví pacienti poobede

Personálne obsadenie
Vedúci lekár – úsek radiačná onkológia:
MUDr. Gabriela Hermanová, MPH
špecializácia: radiačná onkológia I. a II. stupňa + klinická onkológia 
gabriela.hermanova@pentahospitals.sk

Hlavný lekár v odbore onkológia pre skupinu nemocníc Svet zdravia:
MUDr. Radovan Barilla, PhD.
špecializácia: vnútorné lekárstvo + klinická onkológia 
radovan.barilla@pentahospitals.sk

Lekári:
MUDr. Jana Spišáková
špecializácia: radiačná onkológia I. stupňa
tel.: 056/6416401

MUDr. Gabriela Holdová
špecializácia: radiačná onkológia v príprave
tel.: 056/6416401

Martin Dreisig
špecializácia: vnútorné lekárstvo v príprave
te.: 056/6416401

Jelizaveta Medvegyeva
lekár
tel.: 056/6416401

Fyzik:
RNDr. Jana Kalinová
špecializácia: klinická fyzika
tel.: 056/6416282

Ing. Lucia Lechmanová
Špecializácia: klinická fyzika v príprave
tel.: 056/6416415

Vedúca sestra:
Mgr. Ivana Butkovská
ivana.butkovska@pentahospitals.sk 
tel.: 056/6416406

Kolektív stredného zdravotníckeho personálu:
27 sestier
3 rádiologickí asistenti
e-mailové adresy zamestnancov majú jednotný tvar : meno.priezvisko@pentahospitals.sk

Telefonické kontakty

Oddelenie – lôžková časť A (paliatívna starostlivosť): 056/ 6416 509
Oddelenie – lôžková časť B (radiačná onkológia): 056/ 6416 369
Oddelenie – lôžková časť C (klinická onkológia): 056/ 6416 403
Lekárska izba: 056/ 6416 401
Primár oddelenia: 056/ 6416 423
Hlavný lekár odbore onkológia pre skupinu nemocníc Svet zdravia: 056/6416 422
Vedúca sestra: 056/ 6416 406
Prijímacia ambulancia: 056/6416 405
Ambulancia klinickej onkológie + POKO ambulancia:  056/6416 412

Ambulancia radiačnej onkológie: 056/6416 400

Ambulantná chemoterapia: 056/ 6416 353
Pracovisko externej rádioterapie: 056/ 6416 411
Fyzik: 056/ 6416 282, 415

Terajšie Oddelenie onkológie NsP Š.Kukuru Michalovce a.s. vzniklo v roku 1979 ako Oddelenie klinickej onkológie. So svojimi 60 lôžkami bolo už vtedy koncipované ako nadregionálne onkologické centrum slúžiace pre liečbu zhubných nádorov pre celý región Zemplína so 450 000 obyvateľmi. V prvej etape sa špecializovalo na liečbu chemoterapiou a paliatívnu liečbu, pretože svoju činnosť začalo bez rádioterapeutickej bázy.

V r.1991 bolo oddelenie rozšírené o moderné pracovisko externej rádioterapie s kobaltovým ožarovacím prístrojom Chisobalt B 75 a v r. 1995 aj o pracovisko brachyterapie s moderným ožarovacím prístrojom microSelectron HDR a s plánovacím systémom Plató. Oddelenie bolo zároveň premenované na Oddelenie onkológie a rádioterapie s 50 lôžkami.

Oddelenie má už dlhoročné skúsenosti ako nadregionálne pracovisko poskytujúce komplexnú a špecializovanú liečebnú a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov so zhubnými novotvarmi z celého regiónu Zemplína – pre okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce a Sninu. Je plne funkčné a schopné zabezpečiť komplexnú onkologickú liečbu tak po odbornej, prístrojovej a priestorovej stránke.

Nezanedbateľným faktorom je aj jeho geografická poloha v centre Zemplína, čo má veľkú výhodu v rovnomernej dostupnosti pre všetkých pacientov regiónu.
Sme zapojení do vedecko-výskumnej činnosti participáciou na viacerých európskych a amerických výskumných klinických štúdiách.
Výhodou pre našich pacientov je aj bezbariérový prístup na oddelenie a možnosť parkovania na blízkom parkovisku.

Snažíme sa vytvárať prostredie prijateľné pre pacientov, napr. majú možnosť tráviť svoj voľný čas v pekne upravenej záhrade pri oddelení.
V súčasnosti poskytujeme komplexnú onkologickú liečebno-preventívnu starostlivosť vo veľmi dobrých a pre pacientov komfortných priestoroch, s profesionálne dobrým a odborne erudovaným personálom disponujúcim potrebnou medikamentóznou a liečebnou technikou a tiež s kvalitným medicínskym zázemím nemocnice.

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.